Warunki i postanowienia umowne

Warunki i postanowienia umowne

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2020 r. (ID: 2020_10_23)

Wstęp

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i postanowieniami umownymi („Warunki”), ponieważ zawierają one prawnie wiążące warunki, których użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przy korzystaniu z usług udostępnianych przez spółkę Kodak Alaris Inc. wraz z podmiotami powiązanymi, w tym Aplikacji mobilnych Kodak Alaris; KODAK MOMENTS oraz KODAKMOMENTS.COM oraz witryny informacyjnej KODAK MOMENTS (dalej łącznie „Aplikacje”), aplikacji Kodak Photo Services dostarczanych przez Partnerów Kodak Alaris (dalej łącznie „Usługi”), oraz do nabywania spersonalizowanych produktów od Kodak Alaris („produkty fotograficzne”). Jeśli użytkownik korzysta z usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii, są one świadczone przez firmę Kodak Alaris Limited; jeśli użytkownik korzysta z usług poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Wielką Brytanią, są one świadczone przez firmę Kodak Alaris, Inc. (każda z osobna: „Kodak Alaris”).

Aplikacje i Usługi stanowią odrębne produkty w stosunku do innych towarów i usług oferowanych przez Kodak Alaris. W przypadku używania tych towarów i usług należy zapoznać się z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności i warunkami używania, przedstawionymi m.in. na stronie internetowej kodakalaris.com.

Korzystając z Aplikacji lub Usług, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków. Firma Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Aplikacji lub Usług po dokonaniu takiej modyfikacji oznacza akceptację zmienionych warunków i zobowiązanie do ich przestrzegania. Warunki te stanowią całkowitą umowę między użytkownikiem a firmą Kodak Alaris w przedmiotowej sprawie i zastępują wszelkie inne, pisemne lub ustne, informacje na temat korzystania z Aplikacji lub Usług. Jeśli użytkownik nie chce zobowiązywać się do przestrzegania niniejszych warunków, nie powinien korzystać z Aplikacji lub Usług.

Termin „licencjodawcy firmy Kodak Alaris” odnosi się do wszelkich trzecich stron wydających firmie Kodak Alaris całościową lub częściową licencję na Aplikacje. Niniejsze warunki opracowano specjalnie na potrzeby firmy Kodak Alaris i wszelkich jej licencjodawców.

Postanowienia mające zastosowanie do wszystkich użytkowników Aplikacji i Usług.

1. Aplikacje

Kodak Alaris oferuje aplikacje ułatwiające użytkownikowi łączenie pełnych wyrazu zdjęć z pięknie opracowanym tekstem w opowieści, które pozostaną w pamięci na zawsze. Korzystając z tych aplikacji można za pomocą łatwych w użyciu narzędzi edycyjnych i układów kompozycyjnych nadać tym opowieściom świetną oprawę i dzielić się nimi z przyjaciółmi oraz osobami obserwującymi profil. Można także tworzyć piękne produkty drukowane, wysyłając je następnie do najbliższego sprzedawcy detalicznego do odbioru w ciągu godziny, a nawet wprost pod własny adres.

2. Usługi

Firma Kodak Alaris oferuje usługi fotografii cyfrowej, które umożliwiają aplikacjom partnera tworzenie produktów fotograficznych na podstawie obrazów znajdujących się w urządzeniu mobilnym użytkownika oraz zamawianie odbitek i/lub produktów fotograficznych w aplikacji Kodak Picture Kiosk dostępnej w punkcie sprzedaży detalicznej, zamawianie odbitek i/lub produktów fotograficznych do odbioru w punkcie sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Internetu, a także zamawianie odbitek i/lub produktów fotograficznych za pośrednictwem Internetu z wysyłką na adres podany przez użytkownika.

3. Konta

Do korzystania z niektórych Usług użytkownik może potrzebować Konta Alaris. Aby chronić swoje konto, użytkownik powinien dbać o poufność hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania związane z kontem lub za jego pośrednictwem. Prosimy o niekorzystanie z tego samego hasła do konta w aplikacjach stron trzecich. Jeśli (a) zaistnieje potrzeba zmiany lub odzyskania ustawień konta lub (b) użytkownik dowie się o nieupoważnionym wykorzystaniu swojego hasła lub konta, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Kodak Alaris.

Niektóre z naszych Aplikacji lub Usług umożliwiają wgrywanie, przesyłanie, udostępnianie, przechowywanie i odbieranie zawartości. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych treści. Mówiąc inaczej, co należy do użytkownika, pozostaje jego własnością. Przesyłając, publikując, przechowując, udostępniając lub odbierając treści w ramach naszych Aplikacji i Usług, użytkownik udziela firmie Kodak Alaris (oraz firmom współpracującym) obowiązującej na obszarze całego świata licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, powielanie i modyfikowanie takich treści, ich komunikowanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie, a także tworzenie na ich bazie treści pochodnych wersji (takich jak automatyczne generowanie zbiorów obrazów lub wprowadzanie innych zmian, które dostosują treść użytkownika do naszych Aplikacji i Usług). Nasze automatyczne systemy analizują treści użytkownika (w tym obrazy), aby dostarczać spersonalizowane funkcje produktów. Analiza ma miejsce, gdy treści są przesyłane, odbierane lub przechowywane. Prawa, jakich użytkownik udziela w ramach tej licencji, służą do ograniczonego celu, jakim jest dostarczanie, promowanie i ulepszanie naszych Aplikacji i Usług, a także tworzenie nowych. Licencja pozostaje w mocy także po zaprzestaniu korzystania z naszych Aplikacji i Usług. Użytkownik powinien upewnić się, że posiada uprawnienia potrzebne do udzielenia licencji, która obejmie wszystkie treści przesyłane do naszych Aplikacji i Usług.

Jeśli użytkownik posiada Konto Alaris, w niektórych przypadkach możemy wyświetlić nazwę profilową, zdjęcie profilowe oraz działania użytkownika w aplikacjach Kodak Alaris lub aplikacjach stron trzecich połączonych z Kontem Alaris. Szanujemy wybory użytkownika dotyczące ograniczonego udostępniania lub widoczności ustawień na Koncie Alaris. Więcej informacji na temat tego, jak Alaris wykorzystuje i przechowuje treści, można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Konta Alaris mogą wiązać się z funkcjami społecznościowymi umożliwiającymi dzielenie się tekstem i obrazami z innymi. Zawartość taką użytkownik może w dowolnym czasie usunąć. Treści udostępniane za pomocą tych funkcji będą dostępne do przeglądania tylko dla osób obserwujących profil użytkownika. Obserwować profil można w następujący sposób: (a) w przypadku kont, dla których ustawiono tryb prywatny, obserwowanie wymaga aprobaty ze strony użytkownika; (b) w braku takiego ustawienia obserwować profil może dowolna osoba, która wyszuka użytkownika po wyświetlanej nazwie lub po adresie e-mail. Poza kontami w Niemczech domyślnie konta Alaris NIE mają włączonego trybu prywatnego.

Osoby obserwujące będą mogły zobaczyć:

 1. wyświetlaną nazwę użytkownika (zazwyczaj jest to imię i nazwisko)
 2. zdjęcie profilowe (jeżeli zostało wybrane)
 3. kto obserwuje profil użytkownika oraz kogo obserwuje sam użytkownik
 4. udostępniane zasoby cyfrowe
 5. Osoby obserwujące nie będą mogły zobaczyć adresu e-mail, informacji płatniczych ani adresów do wysyłki.

Użytkownik zobowiązuje się sam ponosić wszystkie opłaty z tytułu transmisji danych wynikające z korzystania z Aplikacji.

Aby przypisane do konta usługi pozostały aktywne, użytkownik musi logować się na koncie Alaris przynajmniej raz do roku. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się w tym okresie na swoim koncie, możemy konto to zamknąć (co oznacza utratę dostępu do przechowywanych obrazów oraz wszelkich innych produktów i usług korzystających z konta Alaris).

Adres e-mail lub nazwa użytkownika wykorzystane do utworzenia konta Alaris pozostaną unikalne dla danego użytkownika tak długo, jak konto pozostanie aktywne. W przypadku zamknięcia konta Alaris użytkownika, na jego własne życzenie lub przez Kodak Alaris na podstawie postanowień niniejszej Umowy, adres e-mail lub nazwa użytkownika mogą zostać zresetowane w naszym systemie i przypisane innemu użytkownikowi. Dalsze korzystanie z konta Alaris może wymagać podania przez użytkownika danych bezpieczeństwa.

Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności danych konta, w tym nazw użytkownika i haseł. Użytkownik będzie ponosić pełną odpowiedzialność za każdą aktywność swojego konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kodak Alaris o każdym nieupoważnionym wykorzystaniu swojego konta.

4. Dostawca Aplikacji i Usług

Aplikacje i Usługi dostarczane są przez spółkę Kodak Alaris Inc. wraz z podmiotami powiązanymi. „Podmiot powiązany” oznacza dowolną spółkę, joint venture lub dowolny inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący spółkę Kodak Alaris, Inc., przez nią kontrolowany lub znajdujący się wraz z nią pod wspólną kontrolą. Na potrzeby zdania poprzedzającego wspólna kontrola oznacza, że ten pierwszy podmiot ma prawo do obsady więcej niż 50% członków zarządu drugiego podmiotu. Możemy udostępnić dane użytkownika podmiotowi powiązanemu z zastrzeżeniem, że nie ma on prawa przekazywać tych danych innym podmiotom dla celów marketingowych ani wykorzystywać ich w sposób sprzeczny z wyrażonymi przez użytkownika preferencjami. Analogicznie jeśli to nam podmiot powiązany udostępni dane użytkownika, my sami nie będziemy przekazywać ich innym podmiotom dla celów marketingowych ani wykorzystywać ich w sposób sprzeczny z wyrażonymi przez użytkownika preferencjami.

5. Ograniczenia wiekowe

Korzystanie z Aplikacji lub Usług wymaga wieku wystarczającego do zawarcia wiążącej umowy. Bez uszczerbku dla zdania poprzedzającego użytkownik musi mieć ukończonych przynajmniej 16 lat życia, aby móc korzystać z Aplikacji i Usług. Z tego powodu firma Kodak Alaris nie umożliwia w sposób świadomy dzieciom poniżej 16. roku życia pobierania aplikacji ani nabywanie towarów i Usług bez dającej się zweryfikować zgody rodziców. Firma Kodak Alaris nie zbiera ani nie wymaga w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia bez zgody wyrażonej przez ich rodziców. Firma Kodak Alaris zachęca rodziców i opiekunów do spędzania czasu ze swoimi dziećmi w Internecie i uczestnictwa w ich interaktywnych działaniach i zainteresowaniach.

6. Udzielenie licencji

Firma Kodak Alaris przyznaje użytkownikowi niewyłączną licencję na korzystanie z Aplikacji i Usług, podlegającą ograniczeniom określonym poniżej, z zastrzeżeniem ograniczeń przedstawionych poniżej. Niniejsze warunki i postanowienia umowne nie dotyczą sprzedaży Aplikacji ani żadnej innej własności intelektualnej. Wszelkie prawa, tytuły i korzyści, a także wszelkie prawa z tytułu własności intelektualnej do Aplikacji lub Usług należą do firmy Kodak Alaris lub jej licencjodawców. O ile nie zostanie to wyraźnie określone w niniejszych warunkach, użytkownik nie otrzymuje żadnych innych praw w drodze domniemania, estoppelu lub innej, na mocy jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej, znaku towarowego lub innego prawa autorskiego.

7. Dostępność

Aplikacje i Usługi są udostępniane użytkownikom za pośrednictwem sklepów Apple App Store, Google Play, Windows Store, Windows Phone Store, Amazon App Store lub Facebook App Store oraz innych platform dystrybucji oprogramowania. Postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego zostają włączone do niniejszych warunków w drodze inkorporacji i uznane za ich część.

Użytkownik może korzystać z Aplikacji i Usług wyłącznie poprzez osobiste urządzenie elektroniczne (np. komputer, smartfon, tablet itp.). Zabrania się redystrybucji, sublicencji, wynajmu, wypożyczania lub dzierżawy Aplikacji bądź Usług osobom trzecim.

Firma Kodak Alaris dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Aplikacji i Usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zaistnieją jednak sytuacje, w których dostęp ten będzie przerwany ze względu na prace konserwacyjne, aktualizacje i nagłe naprawy lub z powodu awarii systemów telekomunikacyjnych czy wyposażenia, których sprawne funkcjonowanie nie należy do kompetencji firmy Kodak Alaris. Zostaną podjęte należyte kroki w celu zminimalizowania ryzyka takich zakłóceń, o ile pozostają one w rozsądnie określonym zakresie kontroli Kodak Alaris. Niniejszym użytkownik potwierdza, że firma Kodak Alaris nie będzie ponosiła odpowiedzialności w stosunku do niego za jakiekolwiek modyfikacje, wstrzymanie lub przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji lub Usług.

8. Rzetelność, kompletność i aktualność informacji

Bez względu na informacje przedstawione w Aplikacji lub Usługach firma Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany czy zawieszenia działania Aplikacji bądź Usług lub zmiany specyfikacji w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań. Aplikacje i Usługi nie powinny być traktowane lub wykorzystywane jako jedyna podstawa służąca do podejmowania znaczących decyzji bez konsultacji z podstawowymi, bardziej rzetelnymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Mimo że firma Kodak Alaris dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawność wszelkich informacji dotyczących Aplikacji i Usług, nie można zagwarantować ich dokładności i zgodności ze stanem faktycznym, w związku z czym Kodak Alaris nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma zobowiązań w kontekście rzetelności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych w Aplikacjach bądź Usługach.

9. Funkcje oprogramowania

Aplikacje lub Usługi mogą zawierać funkcje, które umożliwiają firmie Kodak Alaris informowanie użytkownika drogą internetową o dostępnych aktualizacjach oprogramowania, promocjach, produktach i usługach, którymi mógłby być zainteresowany; aktualizowanie zbiorów danych, treści instruktażowych i marketingowych dotyczących produktu w Aplikacjach lub Usługach oraz gromadzenie danych użytkowania. Aplikacje i Usługi mogą również zawierać funkcje, które umożliwią pobieranie plików dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży, motywów nowych produktów i katalogów produktowych. Użytkownik zezwala firmie Kodak Alaris na korzystanie z tych funkcji w celu zapewniania wspomnianych informacji i aktualizacji oraz na pobieranie i gromadzenie wspomnianych danych, chyba że zdecydował się wyłączyć te funkcje w Aplikacjach lub Usługach.

10. Prywatność

Firma Kodak Alaris zobowiązuje się chronić prywatność użytkownika. Prosimy kliknąć odnośnik „Prywatność”, aby wyświetlić zasady ochrony prywatności firmy Kodak Alaris dotyczące Aplikacji. Zasady ochrony prywatności są włączone w treść niniejszych warunków i uważane za ich część. W celu uzyskania informacji o ochronie poufności danych pobieranych przez aplikacje partnera korzystające z usług Kodak Photo Services prosimy kontaktować się z dostawcą aplikacji partnera.

11. Znaki towarowe

Wszystkie nazwy marek, produktów i usług użyte w Aplikacjach lub Usługach, które identyfikują firmę Kodak Alaris i/lub podmioty zależne lub podmioty trzecie oraz ich produkty i usługi, są prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi Kodak Alaris oraz jej licencjodawcy lub spółek zależnych i/lub odnośnych podmiotów trzecich lub partnerów aplikacji. Niczego, co jest zawarte w Aplikacjach lub Usługach nie uznaje się za przyznanie licencji lub prawa do takiego obrazu, takiego logotypu lub takiej nazwy przez Kodak Alaris lub podmioty zależne lub dowolny podmiot trzeci.

12. Prawa autorskie

O ile treść niniejszych warunków nie przewiduje inaczej, firma Kodak Alaris jest właścicielem wszelkich praw autorskich i praw do baz danych dotyczących Aplikacji i Usług. O ile treść niniejszych warunków nie przewiduje inaczej, firma Kodak Alaris, jej spółki zależne oraz licencjodawcy są właścicielami zawartości wszelkich szablonów, grafik komputerowych, obramowań oraz teł zawartych w Aplikacjach bądź Usługach lub dostarczonych przez nie. Nie zezwala się na publikację, dystrybucję, wyodrębnianie, ponowne wykorzystywanie lub powielanie fragmentów lub całości jakiejkolwiek treści w żadnej formie (w tym sporządzanie kserokopii lub przechowywanie na nośnikach elektronicznych).

Nie zezwala się na kopiowanie Aplikacji lub Usług w sposób inny niż określono to wyraźnie w niniejszych warunkach. Nie zezwala się na odtwarzanie, dekompilowanie, dezasemblowanie ani pobieranie w jakikolwiek inny sposób kodu źródłowego Aplikacji bądź Usług lub używanie jakiejkolwiek ich części w celu innym niż ten, do którego zostały dostarczone przez firmę Kodak Alaris, o ile firma Kodak Alaris nie udzieliła specjalnego upoważnienia. Nie zezwala się na modyfikowanie, przystosowywanie, dokonywanie zmian, tłumaczenie ani tworzenie pochodnych wersji Aplikacji lub Usług.

Użytkownik jest uważany za właściciela i/lub ma prawo dostępu do wszystkich obrazów przeglądanych na jego urządzeniu przenośnym za pomocą Aplikacji lub Usługi. Użytkownik musi mieć wszelkie prawa, tytuły oraz korzyści wynikające z prawa autorskiego do obrazów lub wyraźne zezwolenie właściciela praw autorskich, aby móc kopiować obrazy i używać ich do wszelkich celów mających związek z Aplikacjami lub Usługami. Obrazy nie mogą łamać ani naruszać żadnych praw (w tym innych praw do własności intelektualnej, prywatności, praw osobistych lub praw do wizerunku). Obrazy profesjonalne, które zostały dostarczone przez profesjonalnych fotografów lub udostępnione poprzez strony internetowe, czasopisma, książki lub inne źródła, są chronione prawem autorskim i nie powinny być wykorzystywane za pomocą Aplikacji lub Usług. Użytkownik zgadza się pokryć koszty firmy Kodak Alaris, jej spółek zależnych i licencjodawców, w tym koszty obsługi prawnej, które mogłyby zostać poniesione w wyniku działań prawnych, i zwolnić wymienione podmioty z odpowiedzialności cywilno-prawnej w związku z powyższym.

Użytkownik lub właściciel zachowują wszelkie prawa do wszystkich obrazów i produktów fotograficznych, które udostępnili firmie Kodak Alaris za pomocą Aplikacji lub Usług. Aby umożliwić nam wyświetlanie i realizację zamówień użytkownika, użytkownik udziela firmie Kodak Alaris niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na użytkowanie, kopiowanie, dystrybucję oraz wyświetlanie tych obrazów.

13. Monitorowanie treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, potwierdza i zgadza się, że wszelkie treści mogą podlegać kontroli firmy Kodak Alaris (a także naszych dostawców i wykonawców) i że treści te podlegają regulacjom prawa właściwego, w tym przepisów, które zabraniają naruszania praw autorskich, pornografii, pornografii dziecięcej i wykorzystywania psychicznego lub fizycznego dzieci. Jeśli firma Kodak Alaris uzna, stosownie do własnego wyłącznego uznania, że mogło dojść do naruszenia prawa, wówczas owo potencjalne naruszenie może zostać zgłoszone do organów ścigania.

Wiele przepisów prawa zakazuje dystrybucji treści naruszających prawa autorskie innych osób lub podmiotów lub zawierających materiały nieprzyzwoite lub pornograficzne. Zamówienia zawierające treści uważane za nieprzyzwoite, pornograficzne lub budzące inne zastrzeżenia mogą nie zostać zwrócone użytkownikowi. Ponadto firma Kodak Alaris (wraz z dostawcami i wykonawcami) zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie oceny treści, udostępniania ich w sposób niezbędny do zastosowania się do przepisów prawa, regulacji lub żądań organów władzy oraz do odmowy przyjmowania lub realizacji jakichkolwiek zamówień, które według naszego wyłącznego uznania budzą sprzeciw lub naruszają niniejsze Warunki.

14. Usługi stron trzecich, witryny internetowe i sieci

W ramach korzystania z Aplikacji użytkownik ma dostęp do usług i witryn internetowych firmy Kodak Alaris oraz stron trzecich (wspólnie oraz indywidualnie nazywanych „Usługami sieciowymi”). Korzystanie z Usług sieciowych może wymagać dostępu do Internetu oraz akceptacji dodatkowych warunków korzystania. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że choć firma Kodak Alaris i/lub strony trzecie mogą obecnie nie określać stałych górnych limitów co do ilości danych wysyłanych lub odbieranych w ramach Usług sieciowych lub wielkości pamięci dyskowej potrzebnej do świadczenia Usług sieciowych, takie górne granice mogą zostać ustalone przez firmę Kodak Alaris i/lub strony trzecie w dowolnej chwili, według wyłącznego uznania firmy Kodak Alaris i/lub stron trzecich. Ponadto Aplikacje mogą także korzystać z publicznej lokalnej sieci Wi-Fi lub sieci mobilnej w celu wysyłania obrazów i/lub zamawiania odbitek. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie ryzyko wiążące się z korzystaniem z tych sieci.

15. Prawa własności intelektualnej innych osób

Firma Kodak Alaris szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje, że użytkownicy będą czynić tak samo. Jeśli użytkownik sądzi, że jego utwór został skopiowany z naruszeniem przepisów o ochronie praw autorskich, użytkownik może powiadomić nas, klikając łącze „Kontakt” w menu pomocy. Powiadomienie musi zawierać WSZYSTKIE wymienione niżej informacje:

 1. opis dzieła objętego prawami autorskimi, które zdaniem użytkownika zostały naruszone;
 2. opis lokalizacji, w której znajduje się w aplikacji materiał, co do którego użytkownik zgłasza naruszenie;
 3. nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika;
 4. oświadczenie, w którym użytkownik wyraża przekonanie w dobrej wierze, że na kwestionowane użycie własności nie zostało wydane upoważnienie przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
 5. oświadczenie złożone przez użytkownika pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w wezwaniu są prawidłowe, a sam użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela prawa wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone; oraz
 6. własnoręczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.

Aby uzyskać informacje o prawach autorskich dotyczących aplikacji partnera korzystających z usług Kodak Photo Services, należy kontaktować się z dostawcą tych aplikacji.

Firma Kodak Alaris nie jest zobowiązana do publikowania, przekazywania, przesyłania, dystrybucji ani dostarczania w inny sposób jakichkolwiek materiałów udostępnionych w ramach Aplikacji lub Usług, w tym materiałów udostępnionych nam przez użytkownika. Mamy natomiast bezwzględne prawo do usuwania wszelkich materiałów z Aplikacji bądź Usług i/lub zakazania korzystania z Aplikacji lub Usług według naszego wyłącznego uznania i w dowolnym czasie.

16. Zmiana warunków

Firma Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach. Jeśli użytkownik będzie nadal używał Aplikacji lub Usług po tym, jak Aplikacje lub Usługi zasygnalizują zmiany niniejszych warunków, zostanie to uznane za akceptację owych zmian.

17. Dostęp i korzystanie z aplikacji

Użytkownik potwierdza, że wszelkie informacje, które udostępnia firmie Kodak Alaris, będą rzetelne, aktualne i kompletne. Użytkownik potwierdza również, że będzie dbać o rzetelność i aktualność tych informacji przez cały czas. Jest to szczególnie istotne w przypadku adresu e-mail użytkownika, ponieważ jest to główny sposób komunikacji między użytkownikiem a firmą Kodak Alaris dotyczącej korzystania z Aplikacji i Usług. Użytkownik potwierdza, że firma Kodak Alaris nie poniesie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody odniesione przez użytkownika lub informacje niedostarczone do niego na skutek niepodania przez niego ważnego i funkcjonującego adresu e-mail. Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Aplikacji bądź Usług i/lub niewykonania zamówienia użytkownika, według własnego wyłącznego uznania.

18. Zasady dotyczące przechowywania danych

Aplikacje nie umożliwiają długoterminowego przechowywania obrazów cyfrowych ani produktów fotograficznych utworzonych przy użyciu Aplikacji lub Usług. Obrazy przechowywane w powiązaniu z kontami Alaris są dostarczane dla wygody klientów. Użytkownik powinien zawsze zachowywać oryginalne treści lub tworzyć ich kopie zapasowe w prywatnym systemie. Użytkownik nie może korzystać z Usługi, traktując ją jako jedyne repozytorium swoich treści. Bez uszczerbku dla wyłączenia przewidzianego w art. 30 Kodak Alaris wyraźnie wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za utratę treści lub obrazów wynikającą z korzystania z przez użytkownika z Aplikacji, kont lub Usług.

19. Zawarcie wiążącej umowy

Dokonując zapłaty za zamówienie online w punkcie sprzedaży detalicznej, użytkownik jest odpowiedzialny za płatność w momencie odbioru zamówienia. Do momentu zaakceptowania zamówienia użytkownika przez firmę Kodak Alaris nie istnieje żadna umowa między użytkownikiem a firmą Kodak Alaris dotycząca dostawy jakichkolwiek produktów i usług. Akceptacja zamówienia użytkownika nastąpi w momencie wysłania zamówienia do realizacji w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. W przypadku podania przez użytkownika adresu e-mail otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzająca akceptację zamówienia. Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia użytkownika w dowolnym czasie z jakiegokolwiek powodu.

W przypadku składania zamówienia poprzez Aplikacje użytkownik może zostać poproszony o podanie ważnego adresu e-mail, którego możemy użyć w celu skontaktowania się w sprawie statusu zamówienia i wysyłania innych powiadomień, ujawnień lub innych wiadomości związanych z zamówieniem. Użytkownik potwierdza, że firma Kodak Alaris nie poniesie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody odniesione przez użytkownika lub informacje niedostarczone do niego na skutek nieprzekazania przez użytkownika lub zewnętrznego dostawcę usług ważnego i funkcjonującego adresu e-mail.

Zamawiane za pośrednictwem Aplikacji lub Usług produkty fotograficzne są produktami spersonalizowanymi wykonywanymi według projektu i preferencji użytkownika. Złożonego zamówienia użytkownik nie może już anulować za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli użytkownik pragnie zwrócić się o anulowanie zamówienia po jego złożeniu, należy skontaktować się z zespołem obsługi i wsparcia Kodak Alaris. Ze względu na indywidualny charakter produktów zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego takiego wniosku. Kiedy zamówienie jest składane u innego podmiotu realizującego zamówienie, mają także zastosowanie warunki i postanowienia tego podmiotu, w tym między innymi warunki dotyczące akceptacji zamówienia i płatności.

20. Dostępność produktu

Odebranie zamówienia użytkownika nie gwarantuje, że firma Kodak Alaris będzie mogła dostarczyć wybrane produkty i usługi. Wszystkie produkty i usługi dostarczane w ramach Aplikacji lub Usług podlegają warunkowi dostępności, dlatego firma Kodak Alaris zastrzega prawo do ograniczenia liczby dostarczanych produktów, do dostarczenia jedynie części zamówienia lub do podziału zamówień, do zmiany dostępności, czasu trwania lub do zakończenia wszelkich ofert specjalnych w dowolnym czasie. W mało prawdopodobnym przypadku niedostępności zamówionego produktu lub usługi skontaktujemy się z użytkownikiem pocztą e-mail najszybciej jak to będzie możliwe i poinformujemy o przewidywanej dostępności.

Format zamawianych produktów może różnić się w proporcjach od formatu obrazów cyfrowych, z czego może wynikać niewykorzystanie całego obrazu cyfrowego przez gotowy produkt.

21. Wycena i dostawa

Ceny wyświetlone w Aplikacji lub Usługach nie obejmują większości mających zastosowanie podatków (w tym podatku od sprzedaży), kosztów dostawy ani opłat bankowych. Dla zamówień składanych poza obszarem Stanów Zjednoczonych wyświetlane ceny zawierają już podatek VAT. Wszystkie ceny podawane są w walucie obowiązującej dla punktu sprzedaży detalicznej wybranego do odbioru produktu lub dla adresu domowego wskazanego do dostawy do domu. Cennik obowiązuje aż do jego zmiany przez Kodak Alaris. Wszelkie obowiązujące koszty wysyłki i opłaty transakcyjne zostaną dodane do zamówienia podczas procesu jego weryfikacji.

Firma Kodak Alaris dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualne i rzetelne informacje dotyczące produktów, usług oraz cen, jednak nie może zagwarantować dokładności takich danych. Informacje dotyczące produktów oraz usług podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Ceny podlegają zmianom w dowolnym czasie przed naszą akceptacją zamówienia. W przypadku wykrycia istotnego błędu w opisie lub dostępności produktu lub usługi związanych z niezrealizowanym zamówieniem bądź błędu w cenie firma Kodak Alaris skontaktuje się z użytkownikiem w celu przekazania poprawnej informacji. Użytkownik zostanie zapytany, czy nadal chce, aby firma Kodak Alaris zrealizowała zamówienie.

Firma Kodak Alaris dołoży należytych starań, aby zapewnić terminową realizację zamówienia, jednak nie możemy zagwarantować, że nie zaistnieją opóźnienia w dostawie. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienie zaistniałe z przyczyn od nas niezależnych. Wszelkie określone daty dostawy jakichkolwiek produktów stanowią jedynie szacowane terminy dostawy.

22. Płatność

Użytkownik wniesie płatność za zamówione produkty i/lub usługi w chwili składania zamówienia lub w chwili odbioru produktów w punkcie sprzedaży detalicznej, stosownie do wymagań tego punktu lub podmiotu realizującego zamówienie. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków i postanowień dotyczących płatności obowiązujących w danym punkcie sprzedaży detalicznej.

23. Podatki

Punkty sprzedaży detalicznej pobierają oraz umarzają zgodnie z prawem podatki od sprzedaży dokonanej w sklepie w momencie odbioru produktu. Kodak Alaris pobiera i odprowadza podatki stosownie do wymogów prawa w przypadku zamówień wysyłanych na adres domowy.

24. Obszar

Korzystanie z Aplikacji udostępnianych za pośrednictwem sklepów internetowych: Apple App Store, Google Play Store, Windows Phone Store, Amazon App Store lub Facebook App Store lub innych kanałów dystrybucji jest ograniczone do obszarów jurysdykcyjnych, w których istnieją punkty sprzedaży detalicznej realizujące zamówienia składane za pośrednictwem Aplikacji lub Usług. To oznacza, że użytkownik musi upewnić się, że będzie w stanie odebrać zamówione produkty z punktu sprzedaży detalicznej. Ani Kodak Alaris, ani żaden punkt sprzedaży detalicznej nie poniesie żadnej odpowiedzialności i nie przyjmie zobowiązań wynikających z zamówień, w których jako punkt odbioru ustalono lokalizację daleką od punktu zamieszkania i/lub lokalizację, która z innych względów jest dla użytkownika niedostępna.

25. Zasady dotyczące zwrotów

W przypadku zamówień realizowanych w sklepach i przez partnerów zwrot produktów jest w całości dokonywany na podstawie zasad zwrotu danego punktu sprzedaży detalicznej lub dostawcy wybranego przez użytkownika do odbioru zamówionych produktów bądź partnera Kodak Photo Services. W ramach stosunku prawnego między użytkownikiem a spółką Kodak Alaris, spółka wyłącza w zakresie zamówień dostarczanych do sklepów ponoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przyjmowania zwrotów produktów i/lub związane z tym zwroty kwot pieniężnych.

W zakresie zamówień dostarczanych do domu spółka przyjmuje zwroty produktów i zwraca ceny jedynie w przypadku problemów z jakością wynikających z produkcji oraz w przypadku przekroczenia rozsądnego terminu dostawy. Jeżeli produkt ulegnie zniszczeniu w trakcie transportu, jedynym przysługującym użytkownikowi uprawnieniem będzie ponowne wykonanie przez Kodak Alaris produktu. Kodak Alaris zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu produktu i wypłacenia zwrotu ceny w razie wystąpienia problemu na tle jakości produktu spowodowanego przez jakość obrazu użytego przez konsumenta. Z wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszych warunkach Kodak Alaris wyłącza w przypadku zamówień dostarczanych do domu jakąkolwiek odpowiedzialność za przyjmowanie zwrotów produktów i/lub zwracanie związanych z nimi kwot pieniężnych.

26. Zasady postępowania

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Aplikacji lub Usług:

 1. w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem;
 2. w celu zamówienia do wydruku czy przekazania lub przesłania w inny sposób jakichkolwiek treści, które (i) są fałszywe, oszukańcze, nieprzyzwoite, obraźliwe, bluźniercze, pornograficzne, niezgodne z prawem, zagrażające, naruszające prawa innych, szkodliwe, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, zniesławiające, wulgarne, nielegalne lub z innych względów budzące sprzeciw oraz (ii) które mogą stanowić czyn zabroniony lub zachęcać do jego popełnienia, naruszać prawa innych stron lub powodować powstanie odpowiedzialności lub naruszenie jakiejkolwiek normy prawa;
 3. w celu zamówienia do wydruku czy przekazania lub przesłania w inny sposób jakichkolwiek treści, w przypadku których użytkownik nie ma prawa do przekazywania lub przesyłania zgodnie z jakimkolwiek stosunkiem umownym lub powierniczym, lub które naruszają wszelkie prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, patentu lub inne prawa do własności intelektualnej, a także prawa osobiste jakiejkolwiek strony, w tym prawa firmy Kodak Alaris oraz jej podmiotów powiązanych;
 4. w celu wyrządzania w jakikolwiek sposób krzywdy małoletnim, w tym m.in. poprzez drukowanie treści, które naruszają normy dotyczące pornografii dziecięcej i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zakazujące przedstawiania małoletnich w trakcie czynności seksualnych;
 5. w celu fałszowania nagłówków lub manipulowania identyfikatorami z zamiarem ukrycia źródła wszelkich treści przekazywanych poprzez Aplikacje lub Usługi;
 6. w celu przekazywania wszelkiej treści, która mogłaby zakłócić funkcjonowanie systemów komputerowych firmy Kodak Alaris lub innych osób, w tym takiej, która zawiera wirusy, szyfry, robaki, dane, inne pliki lub programy stworzone po to, aby uszkodzić lub umożliwić nieuprawniony dostęp do Aplikacji lub Usług, co mogłoby doprowadzić do powstania wad, błędów, dysfunkcji lub uszkodzenia Aplikacji lub Usług;
 7. w jakichkolwiek celach komercyjnych;
 8. w celu przekazywania jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych materiałów reklamowych i promocyjnych, ulotek reklamowych, materiałów wspierających kampanie polityczne, spamu, łańcuszków, piramid lub innych form nakłaniania;
 9. w celu podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę tudzież innego fałszywego przedstawiania relacji użytkownika z osobą lub jednostką lub
 10. w celu gromadzenia, przechwytywania lub pozyskiwania pseudonimów, gromadzenia, przechwytywania i zachowywania osobistych danych innych użytkowników Aplikacji lub Usług, bądź w celu nakłaniania do lub usiłowania odkrycia hasła innego użytkownika, jego pseudonimu lub innej informacji związanej z rejestracją bez wiedzy i wyraźnej zgody tego użytkownika.

  Ponadto użytkownik potwierdza, że nie będzie:

 11. ingerować w działanie lub zakłócać (bądź usiłować ingerować w działanie lub zakłócać) funkcjonowania Aplikacji lub Usług, serwerów lub sieci połączonych z Aplikacjami lub Usługami bądź naruszać jakichkolwiek wymogów, procedur, zasad postępowania lub regulacji dotyczących sieci powiązanych z Aplikacjami bądź Usługami lub
 12. przekazywać firmie Kodak Alaris jakiejkolwiek fałszywych lub zwodniczych informacji, które miałyby ukryć tożsamość użytkownika, bądź informacji, których nie ma on prawa ujawniać lub
 13. odsprzedawać Aplikacji lub Usługi ani żadnej ich części.

27. Odszkodowanie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że osobiście ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie w związku z Aplikacjami lub Usługami. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i uchronić firmę Kodak Alaris oraz jej spółki powiązane, urzędników, dyrektorów, wykonawców, dostawców, spółki powiązane, strony wspólnego przedsięwzięcia, partnerów biznesowych, licencjodawców, pracowników, przedstawicieli oraz jakiekolwiek podmioty trzecie udzielające informacji w ramach Aplikacji lub Usług przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, wydatkami, szkodami oraz kosztami (w tym bezpośrednimi, przypadkowymi, wtórnymi, przykładowymi oraz pośrednimi szkodami) oraz uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i kosztami sądowymi związanymi z (a) obrazami lub innymi treściami dostarczanymi przez użytkownika poprzez Aplikacje lub Usługi; (b) używanie, niewłaściwe używanie lub brak możliwości używania Aplikacji lub Usług przez użytkownika lub inne osoby, które korzystają z Aplikacji lub Usług za pośrednictwem konta użytkownika; (c) jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków lub (d) jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek praw podmiotu trzeciego. Jeśli użytkownik spowoduje zakłócenia techniczne w działaniu Aplikacji bądź Usług lub systemów umożliwiających mu lub innym osobom korzystanie z Aplikacji lub Usługi, użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, wydatki, szkody oraz koszty, w tym uzasadnione koszty za obsługę prawną i koszty sądowe spowodowane przez takie zakłócenia lub wynikające z nich.

28. Opinie klientów

Firma Kodak Alaris nie życzy sobie otrzymywać od użytkownika niejawnych bądź prawnie zastrzeżonych informacji za pośrednictwem Aplikacji lub Usług. Wszelkie komentarze, sugestie, pomysły, prośby o usprawnienia, opinie, rekomendacje lub inne informacje dostarczone firmie Kodak Alaris w odniesieniu do funkcjonowania bądź zawartości Aplikacji lub Usług będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone prawnie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że firma Kodak Alaris oraz jej dostawcy staną się wyłącznymi właścicielami wszelkich informacji, materiałów lub danych dostarczonych przez użytkownika w odniesieniu do działania Aplikacji bądź Usługi lub jakichkolwiek sugestii co do jej ulepszenia bądź zmian. Ponadto użytkownik zgadza się zapewnić wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez firmę Kodak Alaris i jej dostawców do otrzymania, utrzymania oraz egzekwowania praw własności.

29. Unieważnienie

Niniejsze warunki są ważne do momentu unieważnienia. Użytkownik może unieważnić niniejsze warunki w dowolnym momencie poprzez usunięcie bądź zniszczenie w inny sposób Aplikacji lub aplikacji partnera korzystających z Usług na swoim urządzeniu przenośnym, wraz ze wszystkimi jej kopiami w jakiejkolwiek formie. Warunki te zostaną również automatycznie unieważnione, gdy użytkownik naruszy którykolwiek z warunków lub postanowień. Użytkownik wyraża także zgodę na to, iż Kodak Alaris może stosownie do własnego wyłącznego uznania, tymczasowo lub na stałe, zakończyć obowiązywanie niniejszych Warunków, informując o tym użytkownika wcześniej, i/lub zakończyć udostępnianie Aplikacji lub Usług (zgodnie z definicją w art. 11) bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika. W przypadku unieważnienia warunków z jakiegokolwiek powodu użytkownik zgadza się zniszczyć Aplikacje lub aplikacje partnera korzystające z Usług na swoim urządzeniu przenośnym, wraz ze wszystkimi kopiami w jakiejkolwiek formie. Postanowienia, które ze względu na swoją naturę powinny pozostać ważne po unieważnieniu niniejszych warunków, pozostaną w mocy.

Firma Kodak Alaris zastrzega sobie prawo, aby według swojego wyłącznego uznania uniemożliwić użytkownikowi dostęp do Aplikacji w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek z niniejszych warunków lub w przypadku, gdy będzie wymagał tego od nas właściwy organ regulacyjny.

30. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

APLIKACJE LUB USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W AKTUALNEJ ZNANEJ FORMIE, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE ORAZ USTAWOWO PRZEWIDZIANE FORMY GWARANCJI LUB ‏RĘKOJMI, W TYM W ZAKRESIE ZDATNOŚCI DO OBROTU LUB DO KONKRETNEGO CELU, W ZAKRESIE PRZYSŁUGIWANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ BRAKU NARUSZEŃ ZOSTAJĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE, NA JAKI ZEZWALA PRAWO, FIRMA KODAK ALARIS WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE NA ZABEZPIECZENIA, NIEZAWODNOŚĆ, AKTUALNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE APLIKACJI LUB USŁUG. NIE GWARANTUJEMY, ŻE APLIKACJE LUB USŁUGI BĘDĄ WYKONYWAĆ SWOJE FUNKCJE W SPOSÓB CIĄGŁY I WOLNY OD BŁĘDÓW I ŻE APLIKACJE LUB USŁUGI BĄDŹ SERWERY JE OBSŁUGUJĄCE BĘDĄ POZBAWIONE WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI BĄDŹ KOMPLETNOŚCI WSZELKIEJ TREŚCI ZWIĄZANEJ Z PRODUKTAMI APLIKACJI LUB USŁUG.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB USŁUG NASTĘPUJE WEDŁUG UZNANIA UŻYTKOWNIKA I NA JEGO WŁASNE RYZYKO I ŻE WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ USZKODZENIA TREŚCI I OBRAZÓW WYŚWIETLANYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB USŁUG I ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA I UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO JAKIEGOKOLWIEK MATERIAŁU. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BŁĘDU ZE STRONY FIRMY KODAK ALARIS, TAKIEGO JAK DOSTARCZENIE NIEWŁAŚCIWEGO BĄDŹ WADLIWEGO PRODUKTU, FIRMA KODAK ALARIS WYMIENI GO I BĘDZIE ON PODLEGAŁ WYŁĄCZNIE ZOBOWIĄZANIOM WSKAZANYM W ZASADACH DOTYCZĄCYCH ZWROTÓW, OKREŚLONYM W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

Z WYJĄTKIEM OKOLICZNOŚCI WYRAŹNIE OPISANYCH W POPRZEDNIM USTĘPIE, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE, NA JAKI ZEZWALA PRAWO, FIRMA KODAK ALARIS NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE ORAZ ODSZKODOWANIA RETORSYJNE WYNIKAJĄCE Z (I) UŻYCIA BĄDŹ NIEZDOLNOŚCI DO WŁAŚCIWEGO UŻYCIA APLIKACJI LUB USŁUG FIRMY KODAK ALARIS; (II) JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI PRZEPROWADZONEJ W RAMACH BĄDŹ UŁATWIONEJ PRZEZ APLIKACJĘ LUB USŁUGĘ; (III) JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRZYPISYWANYCH BŁĘDOM, POMINIĘCIOM BĄDŹ INNYM NIEDOKŁADNOŚCIOM APLIKACJI LUB USŁUG; (IV) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO PRZESYŁU DANYCH, JEGO ZMIAN BĄDŹ ZMIAN DANYCH BĄDŹ (V) JAKIEGOKOLWIEK INNEGO POWODU POWIĄZANEGO Z APLIKACJĄ BĄDŹ USŁUGĄ LUB PRODUKTAMI OFEROWANYMI POPRZEZ APLIKACJĘ LUB USŁUGĘ, NAWET GDY FIRMA KODAK ALARIS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TYCH SZKÓD. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA, ZRZECZENIA SIĘ I OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ MIMO BRAKU ZASADNICZEGO CELU W OGRANICZENIU ŚRODKA OCHRONY PRAWNEJ.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE ODNOSIĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU TAKICH JURYSDYKCJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KODAK ALARIS JEST OGRANICZONA, A GWARANCJE SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE, NA JAKI POZWALA PRAWO, PRZY CZYM NIE MOGĄ W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ KWOTY 100 (SŁOWNIE: STO) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH.

31. Ogólne

Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia między Kodak Alaris a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania przez niego o z Aplikacji lub Usług bądź dostawy produktów za ich pośrednictwem. Niezastosowanie przez firmę Kodak Alaris jakiegokolwiek prawa bądź przepisu zawartego w niniejszych warunkach nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa bądź przepisu. Jeśli sąd uznałby jedno lub więcej praw bądź przepisów zawartych w tych warunkach za nieważne, użytkownik potwierdza, że reszta warunków pozostanie w mocy.

32. Okoliczności wynikające z przyczyn od nas niezależnych

Firma Kodak Alaris nie odpowiada za opóźnienia w realizacji wywołane okolicznościami od nas niezależnych i będzie uprawniony do wydłużenia czasu wykonania usługi. Okoliczności te obejmują m.in. strajki, problemy z dostawcą/transportem/produkcją, wahania kursu walutowego, działania rządu bądź organów regulacyjnych oraz katastrofy naturalne. Jeśli okoliczności takie potrwają ponad jeden miesiąc, każda ze stron może zerwać umowę zakupu produktów bez konieczności wypłacenia odszkodowania.

33. Zapewnienie zgodności z prawem eksportowym

Użytkownik nie może używać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować Aplikacji lub Usług, o ile nie zezwalają na to przepisy prawne jurysdykcji, w której Aplikacje lub Usługi zostały nabyte. W szczególności, ale nie wyłącznie, zabronione jest eksportowanie i reeksportowanie Aplikacji lub Usług (a) do (lub na rzecz obywateli i rezydentów) wszelkich krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone (w tym między innymi na Kubę, do Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Serbii, Sudanu i Syrii) lub (b) do osób znajdujących się na liście „Specially Designated Nationals” Departamentu Skarbu USA lub na liście „Denied Persons List” lub „Entity List” Departamentu Handlu USA. Korzystając z Aplikacji lub Usługi, użytkownik deklaruje i zaświadcza, że nie znajduje się w kraju wyszczególnionym powyżej, nie jest pod jego kontrolą, nie jest obywatelem ani mieszkańcem takiego kraju i nie znajduje się na którejkolwiek z wymienionych list.

34. Nabycie aplikacji przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych lub na jego rzecz

Sekcja 34 odnosi się do każdego zakupu Aplikacji lub Usługi przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych lub na jego rzecz oraz przez głównego wykonawcę lub podwykonawcę (na jakimkolwiek szczeblu) działającego na mocy umowy, dotacji, umowy współpracy bądź innej działalności powiązanej z rządem federalnym. Aplikacje lub Usługi stanowią „przedmiot komercyjny” według definicji zawartej w 48 C.F.R. 2.101 (październik 2004 r.), zawierający „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego” w myśl zastosowania tych terminów w 48 C.F.R. 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 (październik 2004 r.). Jeśli Użytkownik jest częścią rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, dowolnej jego agencji bądź dowolnego wchodzącego w jego skład departamentu, licencji na Aplikacje i Usługi udziela się (a) jako wyłącznie na przedmiot komercyjny i (b) z udzieleniem jedynie tych praw, które zostały udzielone w niniejszej Umowie.

35. Inne postanowienia

Tytuł własności i ryzyko utraty produktów zamówionych przez użytkownika przez Internet za pośrednictwem Aplikacji lub Usług przechodzi nań z chwilą dostarczenia przez nas danych produktów do sklepu detalicznego lub podmiotu dostarczającego, a w razie zamówienia z dostawą – z chwilą dostawy produktu na podany przez użytkownika adres. Firma Kodak Alaris może przenieść swoje prawa i obowiązki wymienione poniżej bez uprzedniego powiadomienia. Firma Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do przekazania zarządzania Aplikacjami lub Usługami jakiejkolwiek innej firmie działającej w obrębie grupy Kodak. Jeśli którakolwiek z części niniejszych warunków zostanie uznana za nieważną bądź niewykonalną, wówczas nieważny bądź niewykonalny przepis zostanie uznany za zastąpiony przez ważny i wykonalny przepis najbardziej zbliżony w zastosowaniu do poprzedniego przepisu, a pozostałe części warunków pozostaną w mocy.

37. Prawo właściwe i jurysdykcja

Jeśli użytkownik korzysta z usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii, są one świadczone przez firmę Kodak Alaris Limited, a niniejsze warunki i korzystanie z Aplikacji lub Usług przez użytkownika jest regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Jeśli użytkownik korzysta z usług poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Wielką Brytanią, są one świadczone przez firmę Kodak Alaris, Inc., a niniejsze warunki i korzystanie z Aplikacji lub Usług przez użytkownika jest regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków rozstrzygane będą wyłącznie przez sądy Stanów Zjednoczonych.

38. Kontakt z nami

Jeżeli użytkownik potrzebuje skontaktować się z nami bądź chce nam przekazać jakiekolwiek komentarze bądź pytania dotyczące niniejszych Warunków lub Aplikacji lub Usług lub produktów, czy też jeżeli pragnie złożyć skargę, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem łącza „Wsparcie” na dole strony.

Aby uzyskać wsparcie od partnerów korzystających z usług Kodak Photo Services, należy kontaktować się z dostawcą tych aplikacji.

39. Ograniczenia terytorialne

Informacje dostarczane w ramach Usługi nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadne osoby ani podmioty w obszarze jurysdykcyjnym lub kraju, w którym ich rozpowszechnianie lub z nich korzystanie byłoby sprzeczne z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności Usługi lub dowolnej jej części dla dowolnej osoby, dowolnego obszaru geograficznego lub jurysdykcyjnego w dowolnym czasie i na podstawie naszego własnego wyłącznego uznania, a także do ograniczenia ilościowego dowolnych treści, programów, produktów, usług lub innych funkcji świadczonych przez Kodak Alaris.

40. Poniższy artykuł znajdzie zastosowanie, jeżeli użytkownik nabywa produkty od Kodak Alaris do dostarczenia w Unii Europejskiej, a w przypadku jakiejkolwiek kolizji lub sprzeczności z dowolnymi innymi postanowieniami zawartymi w niniejszych warunkach rozstrzygające znaczenie mieć będą postanowienia zawarte w niniejszym artykule.

 1. DYREKTYWA WSPÓLNOTOWA W PRZEDMIOCIE OCHRONY PRAWNEJ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (91/250/EWG) W razie uzyskania Aplikacji lub Usług na obszarze kraju Wspólnoty Europejskiej, nic w niniejszych Warunkach nie będzie interpretowane jako ograniczające jakiekolwiek uprawnienia z tej dyrektywy (91/250/EWG).
 2. CENA I PŁATNOŚĆ

  2.1 Gdzie znaleźć cenę produktu. Ceną produktu (uwzględniającą VAT) jest cena wskazana na stronach zamówienia przy jego składaniu. Dokładamy rozsądnie uzasadnionych starań w celu zapewnienia, aby podawana użytkownikowi cena produktu była prawidłowa. Aby jednak uzyskać informacje na temat postępowania w razie wykrycia błędu w cenie zamówionego produktu, należy skonsultować się z art. 21 warunków.

  2.2 Koszty dostawy. Koszty dostawy będą takie, jak wskazane w Aplikacji.

 3. ŚWIADCZENIE PRODUKTÓW

  3.1 W jakim terminie dostarczymy produkty. Produkty dostarczymy w najszybszym rozsądnie możliwym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zamówienia. W razie opóźnienia się zaopatrzenia w produkty ze względu na zdarzenie niepodlegające naszej kontroli skontaktujemy się z użytkownikiem najszybciej, jak to będzie możliwe, w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji, a także podejmiemy starania zmierzające do tego, aby zminimalizować skutki opóźnienia. Z zastrzeżeniem, że tak właśnie postąpimy, nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z takiego zdarzenia opóźnienie, lecz w razie ryzyka, że będzie ono znaczne, użytkownik może skontaktować się z nami w celu anulowania zamówienia i otrzymania pełnego zwrotu cen wszelkich opłaconych a nieotrzymanych jeszcze produktów.

  3.2 W przypadku nieobecności użytkownika w domu w momencie doręczenia. Jeżeli pod adresem użytkownika nie będzie żadnej osoby mogącej odebrać przesyłkę, a produkty nie będą mogły zostać umieszczone w skrzynce na listy, zostawimy notatkę z informacją na temat sposobu umówienia nowej dostawy lub odbioru produktów z lokalnego magazynu.

  3.3 W przypadku, gdy użytkownik nie dokona ustalenia w przedmiocie ponownej dostawy Jeżeli użytkownik nie odbierze od nas produktów zgodnie z ustaleniem bądź jeżeli w razie nieudanej dostawy nie dokona ustalenia w przedmiocie ponownej dostawy ani nie odbierze produktów z magazynu dostawczego, skontaktujemy się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych instrukcji, przy czym możemy naliczyć od użytkownika opłatę tytułem wszelkich ewentualnych dalszych kosztów dostawy. Jeżeli mimo naszych rozsądnych starań nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem ani umówić ponownej dostawy lub odebrania przesyłki, mamy prawo pobrać od użytkownika opłatę za przechowanie.

  3.4 Kiedy użytkownik nabywa własność produktu i odpowiedzialność za ten produkt. Użytkownik staje się właścicielem produktu z chwilą otrzymania przez nas zapłaty w pełnej wysokości. Produkt stanowi odpowiedzialność użytkownika od chwili dostawy pod podanym nam adres lub odebrania od nas tego produktu.

 4. PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA, UZYSKANIA NAPRAWY PRODUKTU LUB ZWROTU CENY
 5. 4.1 Produkty wadliwe lub źle opisane.  Ponosimy obowiązek prawny dostarczania produktów, które są zgodne z zawartą między nami umową oraz zadowalającej jakości, zdatne do celu, nie są wadliwe ani źle opisane. W przypadku rezydentów Unii Europejskiej (jednak, dla uniknięcia wątpliwości, nie w przypadku rezydentów Zjednoczonego Królestwa) w razie wykrycia wady produktu w ciągu dwóch lat od jego dostarczenia naprawimy lub wymienimy taki produkt bezpłatnie. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będą możliwe, użytkownikowi przysługiwać będzie zwrot zapłaconej ceny. Nic w niniejszych warunkach nie wywiera wpływu na prawnie przysługujące użytkownikowi uprawnienia.

  4.2 Anulowanie zamówienia z przyczyn leżących po naszej stronie. Jeżeli użytkownik postanowi anulować zamówienie na produkty z powodu wskazanego poniżej od (a) do (d), zwrócimy pełną cenę wszystkich niedostarczonych produktów. A oto owe powody:

  1. powiadomiliśmy użytkownika o błędzie w zakresie ceny lub opisu zamówionego produktu, a użytkownik nie chce kontynuować transakcji;
  2. istnieje ryzyko, że dostawa może się znacząco opóźnić ze względu na zdarzenia znajdujące się poza naszą kontrolą;
  3. zawiesiliśmy dostawy tych produktów z przyczyn technicznych lub przekazaliśmy użytkownikowi informację o zamiarze takiego zawieszenia; w każdym przypadku na okres więcej niż trzydziestu dni; lub
  4. użytkownikowi przysługuje prawne uprawnienie do zakończenia umowy ze względu na coś, co zrobiliśmy niewłaściwie.

  4.3 Prawo do zmiany zdania. W przypadku większości produktów zakupionych przez Internet istnieje prawne uprawnienie do zmiany zdania w terminie 14 dni i otrzymania zwrotu ceny. Jednakże użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmiany zdania w stosunku do towarów spersonalizowanych, w tym towarów fotograficznych, jako że są one wykonywane według spersonalizowanej przez użytkownika specyfikacji. Jeżeli użytkownikowi przysługuje prawne uprawnienie do zmiany zdania, zamówienie można anulować w terminie 14 dni od otrzymania produktów przez użytkownika lub wyznaczoną przezeń osobę. Koniecznie jest skontaktowanie się z nami w celu przekazania informacji o anulowaniu zamówienia – patrz kolejny artykuł „Jak anulować zamówienie”.

 6. JAK ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE
 7. 5.1 Należy poinformować nas o zamiarze anulowania zamówienia. Jeśli użytkownik ma prawo do anulowania zamówienia, powinien zadzwonić do działu obsługi klienta pod numerem 0800 1004083. Należy podać imię i nazwisko, adres domowy, dane zamówienia oraz, w miarę dostępności, numer telefonu i adres e-mail.

  5.2 Zwrot produktów lub wysyłce lub odbiorze. Jeżeli użytkownik pragnie skorzystać z uprawnienia do odrzucenia produktów zgodnie z ustępem 5.1 niniejszego artykułu po wysyłce lub po ich otrzymaniu przez użytkownika, należy produkty te do nas zwrócić. Można to uczynić albo odsyłając je do nas na adres:

  Kodak Alaris Ltd. Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead HP2 7YU, UK

  albo umożliwiając nam ich odebranie od użytkownika. Prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem 0800 1004083.

  5.3 Kiedy pokrywamy koszty zwrotu. Pokryjemy koszty zwrotu, jeżeli:

  1. produkty są wadliwe lub zostały źle opisane, lub
  2. użytkownik anulował zamówienie na podstawie dowolnej z przyczyn określonych w ustępie 5.2 niniejszego artykułu

  We wszystkich innych okolicznościach koszty zwrotu musi pokryć użytkownik, a w takim razie pobierzemy od użytkownika bezpośredni koszt odebrania produktów.

  5.4 Sposób zwrotu ceny. Zwrócimy cenę uiszczoną za produkty, w tym wysyłkę za pomocą najmniej kosztowanej z oferowanych przez nas opcji dostawy, najszybciej, jak to będzie możliwe, tą samą metodą, z jakiej skorzystał użytkownik przy uiszczaniu ceny.

 8. JEŻELI Z PRODUKTEM JEST PROBLEM

  6.1 Jak informować nas o problemach. Jeżeli użytkownik ma w zakresie produktu jakiekolwiek pytania lub skargi, prosimy o kontakt. Z właściwym dla użytkownika zespołem obsługi klienta można skontaktować się za pomocą łącza „Wsparcie” na dole niniejszej strony.

 9. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATĘ LUB SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  7.1 Ponosimy wobec użytkownika odpowiedzialność z tytułu wyrządzonej przez nas a dającej się przewidzieć straty i szkody. W razie nieprzestrzegania przez nas Warunków ponosimy odpowiedzialność za stratę lub szkodę, jaką użytkownik ponosi w dającym się przewidzieć wyniku niewywiązywania się przez nas z naszych zobowiązań lub braku należytej staranności czy należytych umiejętności, lecz nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody niedające się przewidzieć. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeżeli jest rzeczą oczywistą, że taka strata lub szkoda nastąpi lub jeżeli w czasie sporządzania umowy tak my wiedzieliśmy, jak i użytkownik wiedział, że ona nastąpi.

  7.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty gospodarcze. Produkty dostarczamy tylko na użytek domowy i prywatny. W razie wykorzystywania produktów w jakimkolwiek celu handlowym, gospodarczym lub związanym z odprzedażą, nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zysku, zmniejszenia obrotów, zakłócenia działalności ani utraty okazji biznesowej.

  7.3 Śmierć lub szkoda na osobie. Nic w niniejszych Warunkach nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci lub szkody na osobie w wyniku naszego niedbalstwa.

 10. INNE ISTOTNE WARUNKI

  8.1 Nikomu pozostałemu nie przysługują żadne inne prawa z tytułu niniejszej umowy. Umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta między użytkownikiem a nami. Żadnej innej osobie nie przysługuje jakiekolwiek uprawnienie do dochodzenia któregokolwiek z postanowień Warunków.

© 2020 Kodak Alaris Inc. Znaki towarowe Kodak i szata graficzna Kodak wykorzystane są na licencji firmy Eastman Kodak Company.