Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Posledná aktualizácia: 17.10.2020 (ID: 2020_10_23)

Úvod

Pozorne si prečítajte tieto Všeobecné podmienky („Podmienky“), lebo obsahujú zákonné podmienky, s ktorými musíte súhlasiť, keď chcete využívať služby poskytované spoločnosťou Kodak Alaris a jej pridruženými spoločnosťami, vrátane mobilných aplikácií spoločnosti Kodak Alaris; aplikácie KODAK MOMENTS a KODAKMOMENTS.COM a informačné webové stránky KODAK MOMENTS (spoločne „Aplikácie“) a aplikácie KODAK Photo Services poskytované partnerom spoločnosti Kodak Alaris (spoločne „Služby“) a zaobstarať si personalizované produkty od spoločnosti Kodak Alaris („fotografické produkty“). Ak služby využívate z európskeho hospodárskeho priestoru alebo z Veľkej Británie, poskytuje ich Kodak Alaris Limited; ak ich využívate mimo európskeho hospodárskeho priestoru a Veľkej Británie, poskytuje ich Kodak Alaris, Inc. (spoločným názvom „Kodak Alaris“).

Aplikácie a Služby sú samostatné a líšia sa od akéhokoľvek iného tovaru alebo služby, ktoré ponúka spoločnosť Kodak Alaris. Pri používaní takých tovarov alebo služieb sa riaďte zásadami ochrany osobných údajov a pravidlami týchto služieb, ktoré nájdete aj (nie výhradne) na kodakalaris.com.

Používaním Aplikácií alebo Služieb sa zaväzujete riadiť sa týmito Podmienkami. Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto Podmienky. Ak budete Aplikácie alebo Služby používať aj po takej zmene, znamená to, že sa zaväzujete riadiť sa zmenenými Podmienkami. Tieto Podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Kodak Alaris vo vzťahu k ich predmetu a nahrádzajú akúkoľvek inú písomnú aj ústnu komunikáciu o Aplikáciách a Službách. Ak sa nechcete týmito Podmienkami riadiť, Aplikácie ani Služby nepoužívajte.

Poskytovatelia licencie spoločnosti Kodak Alaris sú tretie strany, ktoré poskytujú spoločnosti Kodak Alaris licenciu ku všetkým Aplikáciám alebo ich časti. Tieto Podmienky sú určené výhradne v prospech spoločnosti Kodak Alaris a jej poskytovateľov licencie.

Ustanovenia platiace pre všetkých používateľov Aplikácií a Služieb.

1. Aplikácie

Kodak Alaris ponúka aplikácie, ktoré pomáhajú kombinovať zmysluplné obrázky s krásne navrhnutým textom a vytvárať tak príbehy, ktoré si budete navždy pamätať. Pomocou našich aplikácií budú vaše príbehy vyzerať oveľa lepšie vďaka jednoduchým nástrojom na úpravu fotografií a rozložení, a môžete ich zdieľať so svojimi priateľmi a nasledovateľmi. Môžete vytvárať aj krásne tlačené produkty a posielať ich svojmu miestnemu distribútorovi, od ktorého si môžete výtlačky o hodinu prevziať, alebo si ich môžete nechať doručiť až ku dverám.

2. Služby

Spoločnosť Kodak Alaris ponúka digitálne fotografické služby, ktoré partnerským aplikáciám umožňujú vytvárať fotografické výrobky a objednávky na tlačové a/alebo fotografické produkty do stánku Kodak Picture Kiosk v maloobchodných predajniach, zadávať cez internet objednávky na tlačové a/alebo fotografické produkty, ktoré sa majú vyzdvihnúť v maloobchodných predajniach, alebo zadávať cez internet objednávky na tlačové a/alebo fotografické produkty, ktoré sa majú odoslať na adresu podľa vášho výberu.

3 Kontá

Na využitie niektorých našich služieb možno budete potrebovať konto Alaris. Svoje konto ochránite, ak heslo k nemu budete držať v tajnosti. Nesiete zodpovednosť za aktivitu, ktorá sa vykoná vo vašom konte, prípadne jeho prostredníctvom. Podľa možností svoje heslo nepoužívajte v aplikáciách tretích strán. Ak potrebujete (a) zmeniť alebo obnoviť nastavenie svojho konta, alebo (b) sa chcete dozvedieť o neoprávnenom použití vášho hesla alebo konta, obráťte sa na zákaznícke služby spoločnosti Kodak Alaris.

Niektoré z Aplikácií alebo Služieb umožňujú nahrávať, zdieľať, zverejňovať, odosielať alebo prijímať obsah. Touto činnosťou neprichádzate o právo na intelektuálne vlastníctvo predmetného obsahu. Čo vám raz patrí, je vaše. Nahratím, zdieľaním, zverejnením, uložením, odoslaním alebo prijatím obsahu na alebo prostredníctvom našich Aplikácií alebo Služieb dávate spoločnosti Kodak Alaris (a našim spolupracovníkom) celosvetovú licenciu na jeho používanie, služby spojené s jeho hosťovaním, uskladnením, výrobou, úpravou a vytváraním odvodených diel (akými sú automatické generovanie skupinových obrázkov alebo iné zmeny, ktoré vylepšia fungovanie vášho obsahu v rámci Aplikácií alebo Služieb), komunikáciu, zverejnenie a distribúciu takéhoto obsahu. Automatizovaný systém zanalyzuje váš obsah (vrátane obrázkov), čím vám poskytne osobne relevantné funkcie fotografického produktu. Analýza sa vykonáva pri odoslaní, prijatí a uložení obsahu. Práva, ktoré v tejto licencii udeľujete sa vzťahujú na obmedzené účely manipulácie, propagácie, vylepšenia a vývoj nových Aplikácií alebo Služieb. Licencia je platná aj v prípade, že prestanete naše Aplikácie alebo Služby využívať. Uistite sa, že pre akýkoľvek obsah, ktorý odošlete na naše Aplikácie alebo Služby, disponujete potrebnými právami na udelenie licencie.

Ak ste majiteľom konta Alaris, môžeme zobraziť vaše používateľské meno, profilovú fotografiu a vašu činnosť na Kodak Alaris alebo aplikácii tretej strany prepojenej s vašim kontom Kodak Alaris. Budeme rešpektovať vaše nastavenia obmedzenia zdieľania alebo viditeľnosti vykonané vo vašom konte Alaris. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Alaris uchováva a používa obsah, nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Kontá Alaris môžu obsahovať sociálne funkcie, ktoré vám umožnia zdieľať text a obrazy s inými. Takýto obsah môžete kedykoľvek odstrániť. Obsah zdieľaný pomocou takýchto funkcií bude viditeľný iba pre vašich nasledovateľov. Ostatní vás môžu nasledovať nasledovnými spôsobmi: (a) pre kontá, ktoré sú v privátnom režime, musíte schváliť každú žiadosť o nasledovanie, (b) ak nemáte konto v privátnom režime, každý, kto vás vyhľadá podľa mena alebo e-mailovej adresy, vás bude môcť nasledovať. Okrem kont z Nemecka, kontá Alaris predvolene NIE SÚ v privátnom režime.

Nasledovatelia budú môcť vidieť:

 1. Zobrazované meno (väčšinou Meno/Priezvisko)
 2. Profilový obrázok (ak si používateľ vyberie nejaký)
 3. Vaši nasledovatelia a tí, ktorých nasledujete
 4. Vaše zdieľané digitálne portfólio
 5. Nasledovatelia nebudú vidieť e-mailové adresy, platobné informácie a doručovacie adresy.

Súhlasíte s tým, že zodpovedáte za všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s vaším používaním Aplikácií.

Do svojho konta Alaris sa musíte prihlasovať pravidelne, a to minimálne raz ročne. V opačnom prípade neostanú služby prepojené s vašim kontom Alaris aktívne. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, môžeme vaše konto zatvoriť (čo znamená, že stratíte prístup k uloženým obrázkom a všetkým ostatným produktom a službám, ktoré v konte Alaris využívate).

E-mailová adresa a používateľské meno vytvorené v konte Alaris budú jedinečnými, pokiaľ bude vaše konto Alaris stále aktívne. V prípade, ak bude konto Alaris uzatvorené (či už vami, alebo na základe porušenia bodov tejto Dohody aj spoločnosťou Alaris) e-mailová adresa a používateľské meno môžu byť v našom systéme zrecyklované a priradené inému používateľovi. S cieľom pokračovania v používaní konta Alaris je možné, že majitelia budú musieť poskytnúť bezpečnostné informácie.

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho konta vrátane mien a hesiel. Budete plne zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú vo vašom konte. Súhlasíte s tým, že okamžite oznámite spoločnosti Kodak Alaris akékoľvek neautorizované použitie vášho konta.

4. Dodávateľ aplikácií alebo služieb

Aplikácie a Služby dodáva Kodak Alaris Inc. a jej Pridružené spoločnosti. „Pridružená spoločnosť“ znamená akúkoľvek spoločnosť, partnerstvo, spoločný podnik alebo iný subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje spoločnosť Kodak Alaris, Inc, je ňou kontrolovaný alebo je s ňou pod spoločnou kontrolou. Pre účely predchádzajúcej vety kontrolovanie právnej osoby inou právnou osobou znamená, že tá druhá má právo obsadiť viac, než 50% pozícií v predstavenstve tej prvej. Vaše údaje môžeme poskytnúť Pridruženej spoločnosti pod podmienkou, že vaše údaje neprevedie inej osobe na marketingové účely ani ich nepoužije v rozpore s tým, ako ste to výslovne určili. Rovnako ak jedna z našich Pridružených spoločností poskytne vaše údaje nám, neprevedieme ich inej osobe na marketingové účely ani ich nepoužijeme v rozpore s tým, ako ste to výslovne určili.

5. Vekové obmedzenia

Pre používanie Aplikácií alebo Služieb musíte byť plnoletý, aby ste mohli uzavrieť záväznú dohodu. Bez obmedzenia vyššie uvedených ustanovení musíte mať minimálne 16 rokov, aby ste mohli používať Aplikácie alebo Služby. Kodak Alaris vedome nedovolí, aby deti do veku 16 preberali Aplikácie alebo nakupovali produkty a Služby bez overiteľného súhlasu rodičov. Spoločnosť Kodak Alaris vedome nezbiera ani nevyžaduje osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, pokiaľ na to nemá výslovný rodičovský súhlas. Spoločnosť Kodak Alaris vyzýva rodičov a zákonných zástupcov, aby spolu s deťmi trávili čas, keď sú on-line, a podieľali sa na ich interaktívnych aktivitách a záujmoch.

6. Udelenie licencie

Pokiaľ dodržiavate tieto podmienky, spoločnosť Kodak Alaris vám udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácií alebo Služieb, ktorá však podlieha nižšie uvedeným obmedzeniam. Tieto Podmienky neupravujú predaj Aplikácií ani iného duševného vlastníctva. Všetky práva k Aplikáciám alebo Službám vrátane vlastníckych práv a práv duševného vlastníctva a podiely na nich vlastní spoločnosť Kodak Alaris a jej poskytovatelia licencie. Pokiaľ sa v týchto Podmienkach výslovne neuvádza inak, nezískavate implicitne, na základe zásady „estoppel“ ani inak žiadne iné práva, ktoré by vyplývali z akéhokoľvek patentu, autorského práva, obchodného tajomstva, ochrannej známky alebo iného práva duševného vlastníctva.

7. Dostupnosť

Aplikácie a Služby sú používateľom dostupné prostredníctvom obchodu Apple App Store, obchodu Google Play, obchodu Windows Store, obchodu Windows Phone, obchodu s aplikáciami služby Amazon, obchodu s aplikáciami služby Facebook, alebo iných distribučných mechanizmov. Podmienky Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom sú zapracované do týchto Podmienok a považujú sa za ich súčasť.

Aplikácie alebo Služby môžete používať len na svojom osobnom elektronickom zariadení (napr. počítači, mobilnom telefóne, tablete a pod.). Aplikácie ani Služby nesmiete ďalej distribuovať, prenajímať, ani požičiavať žiadnej tretej strane, ani k nim poskytovať sublicenciu.

Spoločnosť Kodak Alaris vyvíja primerané úsilie s cieľom zabezpečiť, aby boli Aplikácie a Služby k dispozícii 7 x 24 hodín týždenne. Dôjde však k situáciám, keď bude poskytovanie Aplikácií prerušené pre údržbu, inovácie alebo núdzové opravy, či v dôsledku poruchy telekomunikačného vedenia a zariadení, ktorú spoločnosť Kodak Alaris nemôže ovplyvniť. Spoločnosť Kodak Alaris podnikne primerané kroky s cieľom minimalizovať prerušenie poskytovania Aplikácií, pokiaľ to bude primerane v jej moci. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Kodak Alaris nebude voči vám zodpovedná za prípadné úpravy, prerušenie ani zrušenie Aplikácií alebo Služieb.

8. Presnosť, úplnosť a včasnosť poskytnutia informácií

Bez ohľadu na akékoľvek informácie poskytnuté k Aplikáciám alebo Službám si spoločnosť Kodak Alaris vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť alebo presunúť Aplikácie alebo Služby, či prerušiť ich poskytovanie, ako aj kedykoľvek zmeniť ich špecifikácie, a to všetko bez toho, aby jej tým vznikli akékoľvek povinnosti. Na Aplikácie alebo Služby by ste sa nemali spoliehať ani ich využívať ako jediný základ pre dôležité rozhodnutia bez využitia primárnych alebo presnejších, úplnejších,či včasnejších zdrojov informácií. Hoci spoločnosť Kodak Alaris vynakladá primerané úsilie s cieľom zabezpečiť, aby bol všetok materiál o Aplikáciách či Službách správny, presnosť a celistvosť nemožno zaručiť, a spoločnosť Kodak Alaris nenesie žiadnu zodpovednosť ani povinnosť vo vzťahu k presnosti, úplnosti alebo pravosti materiálu o Aplikáciách a Službách.

9. Softvérové prvky

Aplikácie môžu obsahovať prvky, ktoré umožňujú spoločnosti Kodak Alaris vás cez internet informovať o dostupných inováciách softvéru, akciách, produktoch a službách, o ktoré môžete mať záujem, aktualizovať dátové súbory a inštruktážny a marketingový obsah Aplikácií či Služieb, a tiež zbierať údaje o používaní. Aplikácie alebo Služby môžu tiež obsahovať prvky, ktoré vám umožnia preberať súbory pre vyhľadávač obchodov, nové produktové témy a katalógy produktov. Súhlasíte s tým, že pokiaľ ste v Aplikáciách alebo Službách tieto prvky nedeaktivovali, spoločnosť Kodak Alaris ich môže používať na poskytovanie uvedených upozornení a aktualizácií, povoľovanie preberania a zbieranie údajov.

10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Kodak Alaris je pevne odhodlaná chrániť vaše osobné údaje. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov, ktoré vo vzťahu k Aplikáciám uplatňuje spoločnosť Kodak Alaris, kliknite na odkaz „Ochrana osobných údajov“ na obrazovke Aplikácie. Podmienky zásad ochrany osobných údajov sú zapracované do týchto Podmienok a považujú sa za ich súčasť. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov partnerských aplikácií používajúcich služby KODAK Photo Services získate od príslušného poskytovateľa partnerskej aplikácie.

11. Ochranné známky

Všetky názvy značiek, produktov a služieb použité v Aplikáciách a Službách, ktoré identifikujú spoločnosť Kodak Alaris alebo jej dcérske spoločnosti, alebo tretie osoby a ich produkty a služby, sú majetkovými označeniami spoločnosti Kodak Alaris a jej poskytovateľov licencie alebo jej dcérskych spoločností, príslušných tretích strán alebo partnerov aplikácie. Nič, čo Aplikácie alebo Služby obsahujú, sa nemôže vykladať tak, že to udeľuje akejkoľvek osobe licenciu alebo právo, ktoré vlastní spoločnosť Kodak Alaris alebo jej dcérske spoločnosti alebo akákoľvek tretia strana k takému obrázku, logu alebo názvu.

12. Autorské práva

Pokiaľ sa nestanovuje inak, spoločnosť Kodak Alaris je vlastníkom všetkých autorských práv k Aplikáciám a Službám a práv k ich databázam. Pokiaľ sa nestanovuje inak, spoločnosť Kodak Alaris, resp. jej dcérske spoločnosti a ich poskytovatelia licencie sú vlastníkmi všetkých šablón, kresieb, okrajov a pozadí, ktoré Aplikácie a Služby obsahujú, alebo ktoré sa poskytujú ich prostredníctvom. Taký obsah ani žiadnu jeho časť nesmiete publikovať, distribuovať, extrahovať, inak využiť ani reprodukovať v žiadnej materiálnej forme (vrátane fotokopírovania alebo uchovávania na akomkoľvek nosiči elektronickými prostriedkami).

Aplikácie ani Služby nesmiete kopírovať inak, než ako je to výslovne povolené v týchto Podmienkach. Zdrojový kód Aplikácií ani Služieb nesmiete analyzovať, dekompilovať, rozoberať ani pokúšať sa ho inak odvodiť a tiež nesmiete použiť žiadnu časť Aplikácií ani Služieb na iný účel, než na aký ju poskytla spoločnosť Kodak Alaris, pokiaľ to spoločnosť Kodak Alaris výslovne nepovolí. Aplikácie ani Služby nesmiete upravovať, prispôsobovať, meniť, prekladať ani od nich vytvárať odvodeniny.

Považujete sa za vlastníka všetkých fotografií, ktoré otvárate na svojom elektronickom zariadení pomocou Aplikácií či Služieb, resp. za majiteľa práva na prístup k nim. Musíte buď vlastniť všetky práva k fotografiám vrátane vlastníckych a autorských a podiely na nich, alebo disponovať výslovným písomným povolením kopírovať a používať také fotografie na všetky účely súvisiace s Aplikáciami a Službami, ktoré vám udelil vlastník autorských práv, a tieto fotografie nesmú porušovať práva druhých (vrátane práv duševného vlastníctva, práv na ochranu osobných údajov, morálnych alebo reklamných práv). Profesionálne fotografie, ktoré vám poskytnú profesionálni fotografi, alebo ku ktorým získate prístup prostredníctvom webových stránok, časopisov, kníh alebo iných zdrojov, sú chránené autorským právom a nemali by sa používať v Aplikáciách ani Službách. Zaväzujete sa spoločnosť Kodak Alaris, jej dcérske spoločnosti a poskytovateľov licencie chrániť pred vznikom zodpovednosti a škôd, prípadne ich za ne odškodniť, a to vrátane trov právneho zastúpenia, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku s tým súvisiaceho právneho sporu.

Vy alebo vlastník si ponechávate všetky práva k všetkým fotografiám a fotografickým produktom, ktoré ste spoločnosti Kodak Alaris sprístupnili prostredníctvom Aplikácií alebo Služieb. S cieľom umožniť nám zobraziť a vybaviť vaše objednávky udeľujete spoločnosti Kodak Alaris nevýhradnú a bezplatnú licenciu na používanie, kopírovanie, distribúciu a zobrazovanie týchto fotografií.

13. Monitorovanie obsahu

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Kodak Alaris (a jej dodávatelia a zmluvní partneri) môže preskúmať akýkoľvek obsah a že tento obsah podlieha príslušným právnym predpisom vrátane predpisov zakazujúcich porušovanie autorských práv, pornografiu, detskú pornografiu a zneužívanie detí. Ak podľa úsudku a zváženia spoločnosti Kodak Alaris mohlo dôjsť k porušeniu právnych predpisov, spoločnosť Kodak Alaris to môže nahlásiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Distribúciu obsahu, ktorý by porušil autorské práva druhých, alebo ktorý obsahuje obscénny, či pornografický materiál, zakazuje množstvo právnych predpisov. Objednávky s obsahom, ktorý sa považuje za obscénny, pornografický alebo inak neprijateľný, vám nemusia byť vrátené. Spoločnosť Kodak Alaris (a jej dodávatelia a zmluvní partneri) si okrem toho vyhradzuje právo vždy preskúmať obsah, poskytnúť ho podľa potreby s cieľom dodržať príslušné právne predpisy alebo štátne nariadenia a odmietnuť spracovať alebo vybaviť objednávky, ktoré sú podľa jej úsudku a zváženia neprijateľné, alebo porušujú tieto Podmienky.

14. Služby, webové stránky a siete tretích strán

V rámci používania Aplikácií alebo Služieb môžete dostať príležitosť získať prístup k službám a webovým stránkam spoločnosti Kodak Alaris a tretích strán (spoločne a jednotlivo ďalej len „Webové služby“). Používanie Webových služieb si môže vyžadovať prístup na internet a súhlas s ďalšími podmienkami používania. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že hoci spoločnosť Kodak Alaris a/alebo tretie strany doteraz nestanovili maximálnu hornú hranicu počtu prenosov, ktoré môžete poslať alebo prijať prostredníctvom Webových služieb, alebo objem úložného priestoru používaného na poskytovanie Webovej služby, takéto horné hranice môže spoločnosť Kodak Alaris a/alebo tretia strana kedykoľvek stanoviť podľa vlastného uváženia. Aplikácie môžu okrem toho na posielanie fotografií a/alebo objednávok na tlač využívať verejnú miestnu Wi-Fi sieť alebo mobilnú sieť. Beriete na vedomie a prijímate akékoľvek riziko vyplývajúce z použitia týchto sietí.

15. Práva duševného vlastníctva druhých

Spoločnosť Kodak Alaris dodržiava práva duševného vlastníctva druhých a vyžaduje, aby to isté robili aj jej návštevníci. Ak sa nazdávate, že vaša práca bola odkopírovaná spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, oznámte nám to pomocou odkazu „Kontakt“ v ponuke pomocníka. V oznámení uveďte VŠETKO nasledovné:

 1. opis diela chráneného autorským právom, ktoré bolo údajne porušené,
 2. kde sa údajne porušujúci materiál v Aplikáciách nachádza,
 3. vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 4. vaše čestné vyhlásenie, že sa domnievate, že vlastník autorského práva ani jeho zástupca, ako ani právne predpisy sporné použitie nepovoľujú,
 5. vaše vyhlásenie urobené s vedomím trestu za krivú prísahu, že uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka výlučného práva, ktoré sa údajne porušuje, a
 6. vlastnoručný alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv, alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

V prípade partnerských aplikácií KODAK Photo Services sa pre informácie v súvislosti s autorskými právami obráťte na poskytovateľa aplikácie.

Spoločnosť Kodak Alaris nie je povinná poslať, preposlať, preniesť, distribuovať ani inak poskytnúť materiál prístupný v Aplikáciách vrátane materiálu, ktorý jej poskytnete, a má absolútne právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek materiál z Aplikácií alebo Služieb a/alebo zakázať používanie Aplikácií a Služieb podľa vlastného uváženia.

16. Zmena Podmienok

Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto Podmienky. Ak budete Aplikácie alebo Služby používať aj potom, keď bude zrejmé, že tieto Podmienky sa zmenili, bude sa to považovať za váš súhlas s vykonanými zmenami.

17. Prístup a používanie

Zaväzujete sa, že všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Kodak Alaris, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Okrem toho sa zaväzujete zabezpečiť, aby boli tieto informácie vždy presné a aktualizované. Je to dôležité najmä vo vzťahu k vašej e-mailovej adrese, keďže je to primárny spôsob komunikácie medzi vami a spoločnosťou Kodak Alaris o používaní Aplikácií či Služieb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Kodak Alaris nebude zodpovedná za žiadne škody, ktoré vám vzniknú, ani informácie, ktoré nedostanete v dôsledku neposkytnutia platnej a fungujúcej e-mailovej adresy. Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odoprieť vám prístup k Aplikáciám či Službám, a/alebo odmietnuť vybaviť vašu objednávku.

18. Archivovanie

Aplikácie nezabezpečujú dlhodobé uchovávanie digitálnych fotografií ani fotografických produktov, ktoré boli pomocou Aplikácií alebo Služieb vytvorené. Obrázky uložené v súvislosti s kontami Alaris Accounts sa poskytujú ako láskavosť zákazníkom. Mali by ste si svoj originálny obsah vždy uchovávať, prípadne by ste si mali vo svojom osobnom systéme vyhotoviť zálohu takéhoto obsahu. Službu by ste nemali používať ako jediné úložisko svojho obsahu. Okrem obmedzení stanovených v časti 30 spoločnosť Kodak Alaris výslovne odmieta akékoľvek zodpovednosti alebo nároky spôsobené stratou obsahu alebo obrázkov v súvislosti s používaním Aplikácií, Kont alebo Služieb.

19. Vznik záväznej zmluvy

Pri platení za on-line objednávku v maloobchodnej predajni ste povinný/-á zaplatiť pri jej preberaní. Medzi vami a spoločnosťou Kodak Alaris nebude existovať žiadna zmluva o poskytnutí služieb alebo produktov, kým spoločnosť Kodak Alaris neakceptuje vašu objednávku. K akceptácii vašej objednávky dôjde po jej odoslaní do maloobchodnej predajne, ktorú ste si vybrali. Ak uvediete e-mailovú adresu, bude vám zaslaná správa s potvrdením akceptácie vašej objednávky. Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo na zrušenie vašej objednávky, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

Pri zadávaní objednávky prostredníctvom Aplikácií možno budete musieť uviesť platnú e-mailovú adresu, ktorú môžeme použiť na komunikáciu s vami o stave vašej objednávky, ako aj na účely inej komunikácie alebo oznámení týkajúcich sa vašej objednávky. Súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední za žiadne škody, ktoré vám vzniknú, ani informácie, ktoré nedostanete v dôsledku neposkytnutia platnej a fungujúcej e-mailovej adresy z vašej strany alebo zo strany poskytovateľa – tretej osoby.

Fotografické produkty, ktoré si objednáte prostredníctvom Aplikácií alebo Služieb, sú produkty vyhotovené na zákazku a sú vami prispôsobené. Po podaní objednávky ju už nemôžete zrušiť cez Aplikáciu. Ak si po odoslaní objednávky si ju želáte zrušiť, kontaktujte tím služieb a podpory spoločnosti Kodak Alaris. Vzhľadom na osobitý charakter produktov si vyhradzujeme právo odmietnuť ktorúkoľvek požiadavku na zrušenie. Pri zadávaní objednávky u zmluvného partnera platia všeobecné podmienky tejto tretej strany vrátane podmienok upravujúcich akceptáciu a úhradu objednávky.

20. Dostupnosť produktov

Prijatie vašich objednávok nezaručuje, že spoločnosť Kodak Alaris vám dokáže vybrané produkty a služby dodať. Všetky produkty a služby k Aplikáciám alebo Službám závisia od dostupnosti a spoločnosť Kodak Alaris si musí preto vyhradiť právo obmedziť množstvo produktov, ktoré dodáva, dodať len časť objednávky alebo objednávku rozdeliť a zmeniť dostupnosť a trvanie limitovaných ponúk, prípadne ich kedykoľvek zrušiť. V nepravdepodobnom prípade, že produkt alebo služba nebude k dispozícii, vás čo najskôr kontaktujeme e-mailom, aby sme vás informovali o očakávanom termíne dostupnosti.

Pomer výšky k šírke objednaných produktov sa môže líšiť od pomeru výšky k šírke vašej digitálnej fotografie, preto hotové produkty nemusia obsahovať celý digitálny obraz.

21. Cena a doručenie

Ceny zobrazené v Aplikáciách alebo Službách nezahŕňajú väčšinu príslušných daní (vrátane dane z predaja), náklady na doručenie ani bankové poplatky. Objednávky podané mimo USA sa zobrazujú vrátane DPH. Všetky ceny sú uvedené v príslušných menových jednotkách maloobchodnej predajne, v ktorej ste sa rozhodli vyzdvihnúť si produkt, alebo adresy doručenia v prípade objednávok s doručením domov. Ceny sú platné, kým ich Kodak Alaris nezmení. Všetky príslušné poplatky za prepravu a manipuláciu budú pripočítané k vašej objednávke v priebehu procesu vybavovania objednávky.

Spoločnosť Kodak Alaris vynakladá maximálne úsilie s cieľom poskytovať aktuálne a presné informácie o svojich produktoch, službách a cenách, ale nezaručuje presnosť týchto informácií. Informácie o produktoch a službách sa môžu zmeniť bez upozornenia. Ceny sa môžu zmeniť kedykoľvek pred akceptáciou vašej objednávky. V prípade výskytu podstatnej chyby v opise alebo dostupnosti produktu alebo služby, ktorá je zahrnutá vo vašej nevybavenej objednávke, prípadne chyby v cenách, vás bude spoločnosť Kodak Alaris kontaktovať s opravenými informáciami a opýta sa vás, či si aj napriek tomu želáte vybavenie svojej objednávky.

Spoločnosť Kodak Alaris vynaloží maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť promptné vybavenie vašej objednávky, ale nemôže zaručiť, že nedôjde k omeškaniu doručenia, a za omeškanie nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ to nie je pod jej primeranou kontrolou. Všetky dátumy doručenia uvedené pri produktoch sú len odhadované.

22. Platba

Za objednávku zaplatíte pri jej zadaní alebo vyzdvihnutí v maloobchodnej predajni, a to podľa pravidiel obchodu alebo zmluvného partnera. Ste povinný/-á riadiť sa platobnými podmienkami maloobchodnej predajne alebo zmluvného partnera.

23. Dane

Maloobchodné predajne zbierajú a odvádzajú dane pri platbách pri vyzdvihnutí objednávky podľa príslušnej legislatívy. Kodak Alaris vyberie aj odpustí platbu dane podľa požiadaviek zákonov o doručovaní domov.

24. Príslušná oblasť

Aplikácie poskytované prostredníctvom obchodu Apple App Store, obchodu Google Play, obchodu Windows Phone Store, obchodu s aplikáciami služby Amazon alebo obchodu s aplikáciami služby Facebook sa môžu používať len v jurisdikciách, v ktorých pôsobia maloobchodné predajne, ktoré sa podieľajú na objednávkach zadaných cez Aplikácie alebo Služby a ktoré sú schopné ich vybaviť. Musíte teda zabezpečiť, že budete schopní si objednané produkty od zúčastneného predajcu skutočne vyzdvihnúť. Spoločnosť Kodak Alaris, ani žiadny z predajcov nenesú zodpovednosť, ani im nevzniká voči vám záväzok pri objednávkach na vyzdvihnutie v maloobchodoch, ktoré sú od vás vzdialené, prípadne u predajcov, ktorí sú vám iným spôsobom nedostupní.

25. Pravidlá vrátenia tovaru

V prípade vybavenia v predajni a vybavenia partnermi pravidlá vrátenia tovaru úplne podliehajú zásadám vrátenia tovaru maloobchodného predajcu alebo zmluvného partnera, ktorého ste si určili na vyzdvihnutie objednaných produktov alebo partnera služieb KODAK Photo Services. Medzi vami a spoločnosťou Kodak Alaris nevzniká žiadny záväzok ani zodpovednosť za vrátenie produktov a/alebo vrátenie peňazí, to platí aj v prípade doručenia do predajne.

Pre objednávky s doručením domov Kodak Alaris akceptuje vrátenie tovaru a vráti cenu len v prípade problémov s kvalitou alebo ak doručenie prekročí primeraný rámec doručovania. Ak sa produkt poškodí počas prepravy, výhradnou povinnosťou spoločnosti Kodak Alaris bude opätovná výroba produktu. V prípade, že problémy s kvalitou sú spôsobené kvalitou obrazu zákazníka, Kodak Alaris si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie ceny alebo náhradu. S výnimkou tu výslovne uvedených prípadov Kodak Alaris nepreberá žiadny záväzok ani zodpovednosť za vrátenie produktov a/alebo vrátenie peňazí, to platí aj v prípade doručenia domov.

26. Vaše záväzky

Zaväzujete sa Aplikácie ani Služby nepoužívať:

 1. na žiadne nezákonné účely,
 2. na objednávku tlače alebo iného prenosu alebo komunikácie akéhokoľvek materiálu, ktorý (i) je falšovaný, podvodný, obscénny, urážlivý, rúhavý, pornografický, nezákonný, výhražný, zastrašujúci, vulgárny, škodlivý, narúšajúci ochranu osobných údajov alebo reklamné práva, hanlivý, hrubý, nelegálny alebo inak neprijateľný a (ii) môže predstavovať trestný čin alebo naň nabádať, porušovať práva akejkoľvek osoby, inak privodiť vznik zodpovednosti alebo porušovať akýkoľvek právny predpis,
 3. na objednávku tlače alebo iného prenosu alebo komunikácie akéhokoľvek materiálu, ktorý nemáte právo prenášať alebo komunikovať na základe zmluvného vzťahu alebo splnomocnenia alebo ktorý porušuje akékoľvek autorské právo, ochrannú známku, patent, iné právo duševného vlastníctva alebo morálne právo akejkoľvek osoby vrátane spoločnosti Kodak Alaris a jej pridružených spoločností,
 4. s cieľom privodiť akúkoľvek ujmu maloletým vrátane tlače obsahu, ktorý porušuje právne predpisy o detskej pornografii, sexuálnom zneužívaní detí a zobrazovaní maloletých v sexuálnych scénach,
 5. na falšovanie hlavičky alebo inú manipuláciu s identifikátormi s cieľom zamaskovať pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom Aplikácií alebo Služieb,
 6. na prenášanie materiálu, u ktorého je pravdepodobné, že uškodí počítačovým systémom spoločnosti Kodak Alaris alebo inej osoby, vrátane materiálu obsahujúceho akýkoľvek vírus, kód, červa, dátové alebo iné súbory alebo programy určené na poškodenie Aplikácií alebo Služieb, alebo získanie neoprávneného prístupu k nim, a ktorý môže spôsobiť chybu, poruchu alebo nefunkčnosť Aplikácií alebo ich inak poškodiť,
 7. na žiadne komerčné účely,
 8. na prenášanie nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov, nevyžiadanej pošty, materiálov o politických kampaniach, spamu, reťazových listov, pyramídových schém alebo iných foriem navádzajúcich ponúk,
 9. na vydávanie sa za jedinca alebo subjekt alebo iné zavádzanie o vašom vzťahu s jedincom alebo subjektom ani
 10. na zbieranie, zachytávanie alebo zhromažďovanie mien, pod ktorými používatelia vystupujú pri on-line komunikácií, na zbieranie, zachytávanie alebo uchovávanie osobných údajov o ostatných používateľoch Aplikácií a Služieb, ako ani na vyžadovanie hesla, používateľského mena alebo iných registrovaných informácií, resp. pokúšanie sa o ich odhalenie bez výslovného súhlasu alebo vedomia používateľa.

  Okrem toho sa zaväzujete, že:

 11. nebudete zasahovať do Aplikácií a Služieb, serverov ani sietí pripojených na Aplikácie ani ich narúšať (ani sa pokúšať do nich zasahovať alebo ich narúšať) a budete sa riadiť požiadavkami, postupmi, pravidlami a predpismi sietí pripojených na Aplikácie,
 12. nebudete spoločnosti Kodak Alaris poskytovať falošné ani zavádzajúce informácie s cieľom pokúsiť sa skryť svoju totožnosť, ako ani informácie, ktoré nemáte oprávnenie poskytovať, a
 13. žiadnu časť Aplikácií ani Služieb nebudete ďalej predávať.

27. Odškodnenie

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste osobne zodpovedný/-á za svoje správanie v súvislosti s Aplikáciami alebo Službami. Zaväzujete sa chrániť spoločnosť Kodak Alaris a jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, dodávateľov, zmluvných partnerov, pridružené spoločnosti, spoločné podniky, obchodných partnerov, poskytovateľov licencie, zamestnancov, zástupcov a poskytovateľov informácií k Aplikáciám alebo Službám tretích strán pred akýmikoľvek nárokmi, stratami, záväzkami, výdavkami, škodami a nákladmi (vrátane priamych, náhodných, následných, príkladných a nepriamych škôd) a primeranými trovami právneho zastúpenia a súdnymi trovami, ktoré vzniknú na základe (a) fotografií alebo iného obsahu, ktorý odošlete prostredníctvom Aplikácií alebo Služieb, (b) použitia alebo zneužitia Aplikácií a Služieb alebo nemožnosti ich použiť vami alebo inou osobou, ktorá Aplikácie alebo Služby otvára z vášho konta, (c) akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok alebo (d) akéhokoľvek porušenia práv tretej osoby, alebo v súvislosti s nimi, a tiež sa zaväzujete ich za to odškodniť. Zaväzujete sa, že ak spôsobíte technické narušenie Aplikácií alebo Služieb, prípadne systémov prenášajúcich Aplikácie alebo Služby vám alebo druhým, budete niesť zodpovednosť za všetky straty, záväzky, výdavky, škody a náklady vrátane primeraných trov právneho zastúpenia a súdnych trov, ktoré vznikli na základe narušenia alebo v súvislosti s ním.

28. Spätná väzba zákazníkov

Spoločnosť Kodak Alaris nemá záujem dostávať od vás prostredníctvom Aplikácií alebo Služieb dôverné ani majetkové informácie. Akékoľvek komentáre, návrhy, nápady, žiadosti o zlepšenia, spätná väzba, odporúčania alebo iné informácie poskytnuté spoločnosti Kodak Alaris v súvislosti s prevádzkou alebo obsahom Aplikácií a Služieb sa budú považovať za nedôverné a nemajetkové.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Kodak Alaris alebo jej príslušní dodávatelia budú výlučnými vlastníkmi všetkých informácií, materiálov alebo údajov, ktoré poskytnete vo vzťahu k výkonnosti Aplikácií a Služieb alebo návrhom na ich zlepšenie či zmenu. Ďalej sa zaväzujete podpísať akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré sa stanú potrebnými pre spoločnosť Kodak Alaris alebo jej príslušných dodávateľov s cieľom získať, zachovať alebo uplatniť jej vlastnícke práva.

29. Zrušenie Podmienok

Tieto Podmienky sú účinné do svojho zrušenia. Tieto Podmienky môžete kedykoľvek zrušiť odstránením Aplikácií alebo partnerských aplikácií využívajúcich Služby zo svojho zariadenia spolu so všetkými ich kópiami v akejkoľvek forme alebo ich iným zničením. Tieto Podmienky sa okrem toho tiež automaticky zrušia, ak nesplníte ktorúkoľvek z nich. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Kodak Alaris okrem toho môže podľa vlastného uváženia dočasne alebo natrvalo zrušiť tieto Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a/alebo rovnako bez predchádzajúceho upozornenia môže zrušiť Aplikácie alebo Služby (tak, ako to stanovuje odsek 11). Zaväzujete sa, že po zrušení, ktoré nastalo z akéhokoľvek dôvodu, zničíte Aplikácie, alebo aplikácie partnerov využívajúce Služby na vašom zariadení, spolu s akýmikoľvek ich kópiami. Ustanovenia, ktoré by v dôsledku svojej podstaty mali zostať účinné aj po zrušení týchto Podmienok, zostanú naďalej účinné.

Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zrušiť vám prístup alebo používanie Aplikácií, ak nesplníte ktorúkoľvek z týchto Podmienok alebo ak ju na to vyzve príslušný regulačný orgán.

30. Obmedzenie záruky a zodpovednosti

APLIKÁCIE A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ V STAVE „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“, A TO BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. AKÁKOĽVEK VÝSLOVNÁ, PREDPOKLADANÁ A ZÁKONNÁ ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO TITULU A NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH OSÔB SA VÝSLOVNE ODMIETA. DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ KODAK ALARIS ODMIETA AKÚKOĽVEK ZÁRUKU ZA BEZPEČNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, VČASNOSŤ A VÝKONNOSŤ APLIKÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB. NEZARUČUJEME, ŽE FUNKCIE, KTORÉ APLIKÁCIE ALEBO SLUŽBY VYKONÁVAJÚ, BUDÚ NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ANI ŽE APLIKÁCIE, SLUŽBY ALEBO SERVERY, KTORÉ ICH PODPORUJÚ, BUDÚ BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV. NEZARUČUJEME PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ OBSAHU TÝKAJÚCEHO SA PRODUKTOV V APLIKÁCIÁCH A SLUŽBÁCH.

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PRÍSTUP K AKÉMUKOĽVEK MATERIÁLU PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB VYUŽÍVATE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE NESIETE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE OBSAHU ALEBO FOTOGRAFIÍ, KTORÉ OTVÁRATE, POŠKODENIE SVOJHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KU KTOREJ MÔŽE DÔJSŤ NA ZÁKLADE PRÍSTUPU K AKÉMUKOĽVEK MATERIÁLU. V PRÍPADE OMYLU, KTORÉHO SA DOPUSTÍ SPOLOČNOSŤ KODAK ALARIS, NAPRÍKLAD ODOSLANIA NESPRÁVNEHO ALEBO CHYBNÉHO PRODUKTU, SPOLOČNOSŤ KODAK ALARIS PRODUKT VYMENÍ A BUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ LEN V ROZSAHU PRAVIDIEL VRÁTENIA TOVARU, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V TÝCHTO PODMIENKACH.

POKIAĽ SA V PREDCHÁDZAJÚCOM ODSEKU VÝSLOVNE NESTANOVUJE INAK, SPOLOČNOSŤ KODAK ALARIS NEBUDE DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, OSOBITNÉ, PRÍKLADNÉ ANI REPRESÍVNE ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU (I) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ JEJ APLIKÁCIE ALEBO SLUŽBY, (II) TRANSAKCIE USKUTOČNENEJ PROSTREDNÍCTVOM ALEBO POMOCOU APLIKÁCIÍ A SLUŽIEB, (III) NÁROKU VYPLÝVAJÚCEHO Z CHÝB, OPOMENUTÍ ALEBO INÝCH NEPRESNOSTÍ V APLIKÁCIÁCH A SLUŽBÁCH, (IV) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VAŠIM PRENOSOM ALEBO ÚDAJOM, ALEBO ICH ZMENY, ALEBO (V) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA APLIKÁCIÍ A SLUŽIEB ALEBO PRODUKTOV PONÚKANÝCH V APLIKÁCIÁCH A SLUŽBÁCH, HOCI BY SPOLOČNOSŤ KODAK ALARIS BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD. UVEDENÉ ODMIETNUTIA, VZDANIA SA A OBMEDZENIA PLATIA BEZ OHĽADU NA NENAPLNENIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO PROSTRIEDKU NÁPRAVY.

KEĎŽE V NIEKTORÝCH JURISDIKCIÁCH NIE JE POVOLENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ NEMUSIA PRE VÁS PLATIŤ. V TAKÝCH JURISDIKCIÁCH SA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KODAK ALARIS OBMEDZUJE A ZÁRUKY SA VYLUČUJÚ DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI, ALE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPRESIAHNU 100 USD.

31. Všeobecné ustanovenia

Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou Kodak Alaris a vami vo vzťahu k používaniu Aplikácií a Služieb alebo dodávaniu produktov využitím Aplikácií alebo Služieb. Neuplatnenie práva alebo nevymáhanie plnenia ustanovenia týchto Podmienok zo strany spoločnosti Kodak Alaris nepredstavuje vzdanie sa takého práva alebo ustanovenia. Súhlasíte s tým, že ak súd vyhlási jedno alebo viac práv alebo ustanovení uvedených v týchto Podmienkach za neplatné, ostatné Podmienky budú vymáhateľné.

32. Okolnosti mimo našej primeranej kontroly

Spoločnosť Kodak Alaris nezodpovedá za omeškanie plnenia spôsobené okolnosťami mimo jej primeranej kontroly a bude mať právo na dodatočnú lehotu na plnenie; medzi príklady patria štrajky, dodávateľské/prepravné/výrobné problémy, pohyby výmenných kurzov, opatrenia štátnych alebo regulačných orgánov a prírodné katastrofy. Ak budú také okolnosti trvať dlhšie ako jeden mesiac, ktorákoľvek zmluvná strana bude oprávnená zrušiť zmluvu o kúpe produktov bez akejkoľvek náhrady.

33. Právne predpisy o vývoze

Nesmiete používať ani inak vyviezť ani opätovne vyviezť Aplikácie alebo Služby inak, než ako to povoľujú právne predpisy jurisdikcie, v ktorej ste Aplikácie a Služby získali. Aplikácie ani Služby sa nesmú vyviezť ani opätovne vyviezť najmä (a) do krajín, na ktoré USA uvalili embargo (vrátane Kuby, Iránu, Iraku, Líbye, Severnej Kórey, Srbska, Sudánu a Sýrie) (a to ani štátnemu príslušníkovi ani osobe s trvalým bydliskom v uvedených krajinách) ani (b) žiadnej osobe nachádzajúcej sa na zozname osobitne určených štátnych príslušníkov, ktorý vedie Ministerstvo financií USA, alebo na zozname osôb so zakázaným obchodovaním, ktorý vedie Ministerstvo obchodu USA. Používaním Aplikácií a Služieb vyhlasujete a spoločnosť Kodak Alaris ubezpečujete, že sa na žiadnom z uvedených zoznamov ani v žiadnej z uvedených krajín nenachádzate, že nie ste pod jej kontrolou, že nie ste jej štátnym príslušníkom a ani v nej nemáte trvalý pobyt.

34. Federálne akvizície

Tento článok 34 sa týka všetkých akvizícií Aplikácií alebo Služieb federálnou vládou USA alebo pre ňu, alebo akýmkoľvek primárnym zmluvným dodávateľom, alebo subdodávateľom (na akejkoľvek úrovni) na základe akejkoľvek zmluvy, grantu, zmluvy o spolupráci, alebo inej činnosti s federálnou vládou. Aplikácie a Služby predstavujú „komerčný artikel“, ako sa tento výraz definuje vo federálnom zákonníku USA 48 CFR 2.101 (október 2004), a skladajú sa z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie ku komerčnému počítačovému softvéru“, ako sú tieto výrazy použité vo federálnom zákonníku USA 48 CFR 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 (október 2004). Ak ste vo vláde USA alebo ktorejkoľvek jej agentúre alebo oddelení, licencia k Aplikáciám a Službám sa poskytuje (a) len ako ku komerčnému artiklu a (b) len s právami, ktoré sa udeľujú podľa týchto Podmienok.

35. Rôzne ustanovenia

Vlastníctvo a riziko straty vami online objednaných produktov cez Aplikácie alebo Služby za na vás prenáša odovzdaním týchto produktov do maloobchodu alebo zmluvnému partnerovi, alebo ak objednávka zahŕňa doručenie, doručením produktu na adresu, ktorú ste nám uviedli. Spoločnosť Kodak Alaris je oprávnená bez upozornenia postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok. Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo previesť prevádzkovanie Aplikácií alebo Služieb na inú spoločnosť v rámci skupiny spoločností Kodak. Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok stane neplatnou alebo nevymáhateľnou, neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude považovať za nahradené platným, vymáhateľným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje účelu pôvodného ustanovenia, a ostatné Podmienky budú aj naďalej účinné.

37. Príslušná legislatíva a jurisdikcia

Ak služby využívate z európskeho hospodárskeho priestoru alebo z Veľkej Británie, poskytuje ich Kodak Alaris Limited, a tieto podmienky a používanie Aplikácií alebo Služieb sa riadia a vykladajú podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu bez ohľadu na ich kolízne normy. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, bude podliehať nie výlučnej právomoci súdov Anglicka a Walesu.

Ak služby využívate mimo európskeho hospodárskeho priestoru alebo z Veľkej Británie, poskytuje ich Kodak Alaris, Inc., a tieto podmienky a používanie Aplikácií alebo Služieb sa riadia a vykladajú podľa právneho poriadku Spojených štátov bez ohľadu na ich kolízne normy. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, bude podliehať výlučnej právomoci súdov Spojených štátov amerických.

38. Ako nás kontaktovať

Ak nás chcete kontaktovať alebo poslať poznámky alebo otázky o týchto Podmienkach, Aplikáciách, Službách alebo produktoch alebo máte sťažnosť, kontaktujte nás použitím odkazu „Podpora“ na spodku tejto strany.

V prípade partnerov služby KODAK Photo Services sa obráťte na poskytovateľov aplikácie.

39. Teritoriálne obmedzenia

Informácie poskytnuté v rámci Služby nie sú určené na distribúciu alebo použitie akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto použitie porušovalo zákony alebo predpisy. Vyhradzujeme si právo obmedziť dostupnosť Služby alebo ktorúkoľvek časť Služby akejkoľvek osobe, v akejkoľvek geografickej oblasti alebo jurisdikcii, kedykoľvek,podľa vlastného uváženia, a obmedziť množstvo akéhokoľvek obsahu, programu, produktu služby alebo funkcie poskytovanej spoločnosťou Kodak Alaris.

40. Nasledujúca časť sa vzťahuje na kúpu produktov od spoločnosti Kodak Alaris s doručením do Európskej Únie a v prípade akéhokoľvek konfliktu alebo inkonzistencie v týchto Podmienkach majú prednosť ustanovenia uvedené v tejto časti.

 1. SMERNICA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O SOFTVÉRE (91/250/EHS) Ak ste Aplikácie alebo Služby získali v krajine Európskeho spoločenstva, nič, čo sa uvádza v týchto Podmienkach, sa nemôže vykladať ako obmedzujúce práva, ktoré sú k dispozícii podľa smernice Európskeho spoločenstva o počítačových programoch (91/250/EHS).
 2. OCEŇOVANIE A PLATBY

  2.1 Ako nájsť cenu produktu. Cenou produktu (ktorá obsahuje DPH) bude cena uvedená na stranách objednávky pri podávaní objednávky. Vyvinieme primerané úsilie, aby sme sa uistili, že cena je správna. Ak však objavíme chybu v cene vami objednaného produktu je nesprávna, postupujeme podľa časti 21 Podmienok.

  2.2 Náklady na doručenie. Náklady na doručenie budú uvedené v Aplikácii.

 3. POSKYTOVANIE PRODUKTOV

  3.1 Poskytovanie produktov. Produkty doručíme v najkratšom možnom primeranom termíne, v každom prípade však do 30 dní od doručenia objednávky. Ak sa naše dodávanie produktov oneskorí v dôsledku udalostí, ktoré nemáme pod kontrolou, neodkladne vás kontaktujeme, aby sme vás informovali, a urobíme kroky na minimalizovanie následkov oneskorenia. Ak to nastane, nebudeme zodpovední za oneskorenia spôsobené tou udalosťou, ale ak hrozí ďalšie oneskorenie, môžete nás kontaktovať kvôli zrušeniu objednávky a dostanete plnú náhradu za všetky zaplatené, ale neprevzaté produkty.

  3.2 Ak nie ste doma v čase doručenia produktu. Ak na vašej adrese nikto nie je k dispozícii, aby zásielku prevzal, a produkty nie je možné vložiť do poštovej schránky, necháme vám oznámenie o tom, ako dohodnúť opätovné doručenie, alebo ju môžete vyzdvihnúť z miestneho skladu.

  3.3 Ak nedohodnete opätovné doručenie Ak si produkty od nás nevyzdvihnete podľa dohody alebo po neúspešnom doručení a nedohodnete opätovné doručenie alebo vyzdvihnutie zo skladu, my vás kontaktujeme s ďalšími pokynmi a vyúčtujeme vám prípadné ďalšie náklady na doručenie. Ak sa napriek nášmu primeranému úsiliu nepodarí vás kontaktovať alebo dohodnúť opätovné doručenie alebo vyzdvihnutie, budeme oprávnení vám vyúčtovať náklady na uskladnenie produktov.

  3.4 Kedy vlastníte a kedy preberáte zodpovednosť za produkt. Produkt budete vlastniť, keď obdržíme celú platbu. Za produkt budete zodpovedať od chvíle, keď vám produkt doručíme na adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo si ho od nás vyzdvihnete.

 4. VAŠE PRÁVO ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU ALEBO DAŤ HO OPRAVIŤ A ZÍSKAŤ NÁHRADU
 5. 4.1 Chybné a zle popísané produkty. Našou zákonnou povinnosťou je dodávať vám produkty, ktoré zodpovedajú dohode medzi vami a nami, majú uspokojivú kvalitu, spĺňajú svoj účel a nie sú chybné alebo nesprávne popísané. Ak občania EÚ (ale, aby nedošlo k pochybnostiam, nie občania Veľkej Británie) do dvoch rokov po doručení zistia, že produkt je chybný, produkt opravíme alebo vymeníme bezplatne. Ak produkt nemožno opraviť ani vymeniť, máte právo na refundáciu. Žiadne informácie uvedené v týchto Podmienkach neovplyvňujú vaše práva vyplývajúce zo zákona.

  4.2 Zrušenie objednávky kvôli niečomu, čo sme urobili alebo sa chystáme urobiť. Ak si želáte zrušiť vašu objednávku produktov z dôvodu uvedených v nasledovných bodoch (a) až (d), plne vás refundujeme za všetky produkty, ktoré sme nedodali. Tie dôvody sú:

  1. oznámili sme chybu v cene alebo popise produktu, ktorý ste objednali a neželáte si v kúpe pokračovať;
  2. hrozí, že dodanie tovaru sa značne oneskorí z dôvodov, ktoré nemáme pod kontrolou;
  3. pozastavili sme dodávanie z technických dôvodov alebo oznámili sme vám, že sa to chystáme pozastaviť z technických dôvodov, v obidvoch prípadoch na obdobie dlhšie, než tridsať dní; alebo
  4. máte zákonné právo vypovedať zmluvu preto, lebo sme niečo urobili zle.

  4.3 Právo zmeniť svoj názor. V prípade väčšiny produktov máte zákonné právo si kúpu rozmyslieť do 14 dní a dostať refundáciu. Avšak nemáte právo zmeniť svoj názor v súvislosti s personalizovanými výrobkami, ktoré obsahujú fotografické výrobky, keďže boli vyrobené podľa vašich osobných špecifikácií. Ak máte právo zmeniť svoj názor, tak na zrušenie objednávky máte 14 dní odo dňa prevzatia (vami alebo vami poverenou osobou) tovaru. Musíte nás kontaktovať, aby ste nás informovali o svojom rozhodnutí zrušiť objednávku, prečítajte nasledujúci odsek „Ako zrušiť objednávku“.

 6. AKO ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU
 7. 5.1 Povedzte nám, že chcete zrušiť svoju objednávku. Ak máte právo na zrušenie svojej objednávky, zavolajte zákazníckej službe na číslo 0800 1004083. Uveďte svoje meno, adresu bydliska, informácie o objednávke a ak sú k dispozícii, svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

  5.2 Vrátanie produktov po expedícii alebo prevzatí. Ak si želáte využiť svoje právo odmietnuť produkty v súlade s odsekom 5.1 v tejto časti po expedícii alebo obdržaní, musíte nám ich vrátiť. Musíte ich vrátiť naspäť na adresu:

  Kodak Alaris Ltd. Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead HP2 7YU, UK

  alebo umožniť, aby sme si ich od vás vyzdvihli. Volajte zákaznícke služby na čísle 0800 1004083.

  5.3 Kedy uhradíme náklady na vrátenie. Náklady na vrátenie uhradíme, ak:

  1. produkty sú chybné alebo nesprávne popísané alebo
  2. objednávku zrušíte z niektorého dôvodu uvedeného v odseku 5.2 tejto časti.

  Vo všetkých ostatných prípadoch znášate náklady vrátenia tovaru vy, inak vám vyúčtujeme priame náklady na prepravu k nám.

  5.4 Ako vás refundujeme. Refundujeme vám cenu, ktorú ste zaplatili za produkt, vrátane ceny doručenia najlacnejším možným spôsobom, čo najrýchlejšie a spôsobom, ktorý ste využili na platbu.

 8. S PRODUKTOM SA VYSKYTOL PROBLÉM

  6.1 Ako nám oznámiť problémy. Ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosť ohľadom produktu, kontaktujte nás. Obráťte sa na náš tím zákazníckych služieb pomocou odkazu „Podpora“ na spodku tento stránky.

 9. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ STE UTRPELI

  7.1 Zodpovedáme vám za predvídateľné straty a škody, ktoré sme zapríčinili. Ak nedodržíme tieto Podmienky, sme zodpovední za straty alebo škody, ktoré ste utrpeli, sú predvídateľným následkom toho, že sme nedodržali naše povinnosti alebo sme nepreukázali dostatočnú starostlivosť a zručnosť, ale nezodpovedáme za straty a škody, ktoré nie sú predvídateľné. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zjavné, čo sa bude stať, alebo v čase uzavretia zmluvy vy aj my sme vedeli, že sa to môže stať.

  7.2 Nezodpovedáme za podnikateľské straty. Dodávame produkty iba na domáce alebo súkromné použitie. Ak použijete produkty na komerčné alebo maloobchodné účely, nezodpovedáme za žiadne straty zisku, výpadky obchodu, prerušenia podnikania alebo stratu podnikateľských príležitostí.

  7.3 Smrť alebo osobné zranenia. Žiadne informácie v Podmienkach neobmedzuje alebo nevylučuje našu zodpovednosť za smrť alebo osobné zranenie vyplývajúce z našej nedbalosti.

 10. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY

  8.1 Táto zmluva na nič neoprávňuje nikoho iného. Táto predajná zmluva sa uzatvára medzi vami a nami. Žiadna iná osoba nezíska žiadne právo v dôsledku žiadnej z týchto Podmienok.

© 2020 Kodak Alaris Inc. Ochranné známky Kodak a obchodná úprava Kodak sa používajú v rámci licencie od spoločnosti Eastman Kodak Company.