Δήλωση απορρήτου για τις εφαρμογές My KODAK MOMENTS, KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite, KODAK MOMENTS Chat &amp Print και KODAK MOMENTS και την υλοποίηση KODAK Photo Services

Αναθεώρηση: 22 Απριλίου 2021 (ID: 2021_04_22)

Δήλωση απορρήτου για το Kodakmoments.com και τις εφαρμογές My KODAK MOMENTS,

KODAK Kiosk Connect., KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite,

KODAK MOMENTS Chat & Print και KODAK MOMENTS και την υλοποίηση KODAK Photo Services.

Η Kodak Alaris και οι θυγατρικές της εταιρείες (στο εξής συνολικά «Kodak Alaris») έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύουν το απόρρητό σας στο Ίντερνετ. Δεσμευόμαστε ότι θα διασφαλίζουμε όσες προσωπικές πληροφορίες μάς δίνετε και ότι θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές μόνο όπως επιλέγετε εσείς. Αν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας από περιοχή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρέχονται από την Kodak Alaris Limited. Αν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες από περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρέχονται από την Kodak Alaris, Inc. (καθεμιά από τις εταιρείες αυτές θα μνημονεύεται χωριστά ως «Kodak Alaris»).

Έχουμε επικαιροποιήσει την παρούσα Δήλωση απορρήτου προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας τόσο προς τον Νόμο της Πολιτείας της Καλιφόρνιας περί του απορρήτου των καταναλωτών όσο και προς τον Γενικό κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (GDPR).

Εν συνόψει:

 • Προκειμένου να διατηρήσουμε τη σχέση μας και να σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες, πρέπει να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς. Θα χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και χωρίς αυτές ενδέχεται να μην είναι δυνατό να σας παρέχουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες σας και θα τις υποβάλλουμε σε επεξεργασία μόνο εφόσον έχουμε νομική βάση. Η εν λόγω νομική βάση για τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών που περιγράψαμε πιο πάνω θα εξαρτάται από τη φύση των εκάστοτε πληροφοριών και από το περιβάλλον στο οποίο τις συλλέγουμε. Ωστόσο, συνήθως θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς μόνο εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον χρειαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες για να συνάψουμε μια σύμβαση μαζί σας ή εφόσον η επεξεργασία εμπίπτει στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν παραβιάζει τα συμφέροντά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας ούτε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή να χρειαζόμαστε για οποιονδήποτε άλλο λόγο τις προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντα, είτε τα δικά σας είτε οποιουδήποτε άλλου ατόμου (επί παραδείγματι για να αποτρέψουμε, να διερευνήσουμε ή να εντοπίσουμε ενδεχόμενα σοβαρά παραπτώματα που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή για να συμμορφωθούμε προς νομικές υποχρεώσεις).
 • Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες σας θα διαγράφονται εν ευθέτω χρόνω από τα συστήματά μας όταν θα παύουμε να τις χρειαζόμαστε, π.χ. μετά τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας.
 • Δεν πωλούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να πωλήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Επιπροσθέτως, δεν έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός από φορείς οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία τα δεδομένα για λογαριασμό μας και με τους οποίους έχουμε συνάψει Συμφωνία προστασίας δεδομένων. Παρακάτω θα βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς.
 • Στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας των πληροφοριών σας ίσως χρειαστεί να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε κάποιον φορέα που εδρεύει σε τρίτη χώρα. Θα πραγματοποιούμε τις εν λόγω μεταβιβάσεις μόνο εφόσον έχουμε συνάψει με τον φορέα επεξεργασίας/πάροχο υπηρεσιών συμφωνία βάσει της οποίας ισχύουν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι επαρκή τα μέτρα όσον αφορά την προστασία του απορρήτου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ένα αντίγραφο όσων προσωπικών δεδομένων σας έχουμε στην κατοχή μας.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όσα προσωπικά δεδομένα σας έχουμε στην κατοχή μας και να τα διορθώσετε ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε να τα διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους και να δηλώσετε ότι δεν συναινείτε στην περαιτέρω επεξεργασία τους. Στα εν λόγω δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Ωστόσο, αν δηλώσετε ότι δεν συναινείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας ή ζητήσετε να περιοριστεί, ενδέχεται να μην έχουμε πλέον τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει και/ή να μην μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασης που συνάψαμε μαζί σας.
 • Ποτέ δεν θα προβούμε σε διακρίσεις σε βάρος σας εφόσον ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχονται βάσει της νομοθεσίας.
 • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε κάποια εποπτική αρχή.
  Μπορείτε να στείλετε αίτηση αυτού του είδους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer (DPO)) της εταιρείας μας στη διεύθυνση:

  dpo@kodakalaris.com -ή- Data Protection Officer

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  USA

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε όποτε χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές My KODAK MOMENTS, KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite και KODAK MOMENTS (στο εξής «Εφαρμογή ή Εφαρμογές της Alaris»), την εφαρμογή MKC, τη διαδικτυακή εφαρμογή Ιστού KODAK MOMENTS.COM, την εφαρμογή Kodak Moment Apple TV ή εφαρμογές συνεργατών που χρησιμοποιούν την υλοποίηση KODAK Photo Services (στο εξής «Εφαρμογή Συνεργάτη ή Εφαρμογές Συνεργατών») και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου επίσης περιγράφει τις επιλογές που έχετε όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών αυτών.

Πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Η Kodak Alaris συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες κυρίως για τους εξής λόγους:

 • για να σας παρέχει μια απολαυστική, προσωπικοποιημένη εμπειρία κατά τη χρήση των Εφαρμογών της Alaris και Εφαρμογών Συνεργατών,
 • για να προσαρμόζουμε τον τρόπο της επικοινωνίας μας μαζί σας έτσι ώστε να καλύπτουμε τα ενδιαφέροντά σας και
 • για να διευκολυνθούμε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα ενδιαφέρουν καταναλωτές όπως εσείς.

Ακολουθούν οι τύποι προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και ο τρόπος με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε.

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται όταν εγκαθιστάτε Εφαρμογές της Alaris

Όσες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς χρησιμεύουν για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Οι Εφαρμογές της Alaris προορίζονται για κινητές συσκευές και σας βοηθούν να δημιουργήσετε φωτογραφικά προϊόντα από εικόνες προσβάσιμες στην κινητή συσκευή σας με υποβολή των εικόνων σε διακομιστή της Kodak Alaris για διεκπεραίωση σε κατάστημα, σε διακομιστή της Kodak Alaris για διεκπεραίωση σε κεντρικό φωτογραφικό εργαστήριο για προϊόντα που θα σας αποσταλούν στο σπίτι, σε Kodak Picture Kiosk ή σε διακομιστές τους οποίους διαχειρίζονται η Kodak Alaris και/οι παροχείς των υπηρεσιών της για την αποθήκευση και την επεξεργασία του ψηφιακού σας περιεχομένου ώστε να σας διευκολύνουμε στη χρήση των δυνατοτήτων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε (π.χ. της κοινής χρήσης κειμένου και εικόνων με άλλα άτομα). Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε στη λήψη των Εφαρμογών της Alaris, τότε η Kodak Alaris θα συλλέγει, θα υποβάλλει σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Οι Εφαρμογές της Kodak Alaris ίσως χρειαστεί να κάνουν χρήση των εξής αδειών της κινητής συσκευής σας:

Χρήστες APPLE iOS

Τύπος άδειας

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Kodak Alaris

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Υπηρεσίες εντοπισμού

Η τοποθεσία της συσκευής σας

Η τοποθεσία σας χρησιμοποιείται για την αναζήτηση κοντινών σας καταστημάτων λιανικής πώλησης που μπορούν να διεκπεραιώσουν την παραγγελία σας.

Αυτόματες ειδοποιήσεις για προωθητικές ενέργειες

Μοναδικό αναγνωριστικό ανά Εφαρμογή της Alaris για τη συσκευή σας

Χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων από μια Εφαρμογή της Alaris στη συσκευή σας ακόμη και όταν δεν εκτελείται η εν λόγω Εφαρμογή.

Φωτογραφίες

Οι εικόνες που επιλέγετε στην κινητή συσκευή σας, τα ονόματά τους και τα ονόματα των φακέλων τους

Οι εικόνες και τα συσχετισμένα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των φωτογραφικών σας προϊόντων.

Facebook

Οι εικόνες που επιλέγετε στην κινητή συσκευή σας και τα ονόματά τους

Οι εικόνες και τα συσχετισμένα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των φωτογραφικών σας προϊόντων.

Κάμερα

Η δυνατότητα χρήσης της κάμερας της συσκευής

Οι εικόνες και τα συσχετισμένα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των φωτογραφικών σας προϊόντων.

Μικρόφωνο

Η δυνατότητα χρήσης του μικροφώνου της συσκευής

Ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία βίντεο.

Χρήστες ANDROID

Τύπος άδειας

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Kodak Alaris

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Η τοποθεσία σας – Κατά προσέγγιση (βάσει δικτύου) και Περιοχή μετακίνησης (βάσει GPS και Wi-Fi)

Η τοποθεσία της συσκευής σας

Η τοποθεσία σας χρησιμοποιείται για την αναζήτηση κοντινών σας καταστημάτων λιανικής πώλησης που μπορούν να διεκπεραιώσουν την παραγγελία σας.

ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Για τη δημιουργία προϊόντων μέσω Ίντερνετ και τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Ανάγνωση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης

Εικόνες, τα ονόματά τους και οι φάκελοί τους

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να σας παρουσιάσουμε εικόνες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτές που θέλετε και να δημιουργήσετε φωτογραφικά προϊόντα.

Εγγραφή σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης

Δεν συλλέγονται πληροφορίες.

Γίνεται εγγραφή δεδομένων με αναγνωριστικό συνόδου ώστε να μπορέσετε να επανεκκινήσετε την Εφαρμογή της Alaris και να συνεχίσετε από το σημείο όπου είχατε σταματήσει.
Παραθέτουμε μια σύνοψη των εικόνων σας ώστε να μπορείτε να τις επιλέξετε ταχύτερα στο μέλλον.
Δημιουργούμε ιστορικό των παραγγελιών σας.

Προσπέλαση και αλλαγή δικτύου και Wi-Fi ή Wi-Fi σε κατάσταση πολυεκπομπής

Δεν συλλέγονται πληροφορίες.

Χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα αυτή για να ελέγξουμε αν η σύνδεση δικτύου είναι η κατάλληλη και να την αλλάξουμε αν απαιτείται.

Διαχείριση ισχύος – Κλείδωμα επανενεργοποίησης

Δεν συλλέγονται πληροφορίες.

Η άδεια αυτή χρησιμεύει για να μην απενεργοποιηθεί η κινητή συσκευή όσο είναι συνδεδεμένη με Kiosk ή διακομιστή της Kodak Alaris.

Αυτόματες ειδοποιήσεις για προωθητικές ενέργειες

Μοναδικό αναγνωριστικό ανά Εφαρμογή της Alaris για τη συσκευή σας

Χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων από μια Εφαρμογή της Alaris στη συσκευή σας ακόμη και όταν δεν εκτελείται η εν λόγω Εφαρμογή.

Κάμερα

Δεν συλλέγονται πληροφορίες.

Η άδεια αυτή χρησιμεύει για την ανάγνωση κωδικού QR προκειμένου να συνδεθείτε με κάποιο Kiosk και να δημιουργήσετε τα φωτογραφικά προϊόντα σας.

Ανάγνωση κατάστασης τηλεφώνου

Μη αναστρέψιμος κατακερματισμός του αριθμού IMEI του αναγνωριστικού της συσκευής σας με κρυπτογράφηση SHA256 για τη δημιουργία ενός μοναδικού αναγνωριστικού. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή για να προσδιορίσουμε από ποια συσκευή προήλθαν τα δεδομένα.

Η άδεια αυτή χρησιμεύει για να αξιολογήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή της Alaris.

Μικρόφωνο

Η δυνατότητα χρήσης του μικροφώνου της συσκευής

Ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία βίντεο.

Χρήστες WINDOWS & WINDOWS Phone:

Τύπος άδειας

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Kodak Alaris

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Η τοποθεσία σας – Κατά προσέγγιση (βάσει δικτύου) και Ακριβής (βάσει GPS και Wi-Fi)

Η τοποθεσία της συσκευής σας

Η τοποθεσία σας χρησιμοποιείται για την αναζήτηση κοντινών σας καταστημάτων λιανικής πώλησης που μπορούν να διεκπεραιώσουν την παραγγελία σας.

ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Για τη δημιουργία προϊόντων μέσω Ίντερνετ και τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Ανάγνωση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης

Εικόνες, τα ονόματά τους και οι φάκελοί τους

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να σας παρουσιάσουμε εικόνες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτές που θέλετε και να δημιουργήσετε φωτογραφικά προϊόντα.

Εγγραφή σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης

Δεν συλλέγονται πληροφορίες.

Γίνεται εγγραφή δεδομένων με αναγνωριστικό συνόδου ώστε να μπορέσετε να επανεκκινήσετε την Εφαρμογή της Alaris και να συνεχίσετε από το σημείο όπου είχατε σταματήσει.
Παραθέτουμε μια σύνοψη των εικόνων σας ώστε να μπορείτε να τις επιλέξετε ταχύτερα στο μέλλον.


Δημιουργούμε ιστορικό των παραγγελιών σας.

Προσπέλαση δικτύου και Wi-Fi

Δεν συλλέγονται πληροφορίες.

Η άδεια αυτή χρησιμεύει για να ελέγξουμε αν υπάρχει κατάλληλη σύνδεση δικτύου.

Διαχείριση ισχύος – Κλείδωμα επανενεργοποίησης

Δεν συλλέγονται πληροφορίες.

Η άδεια αυτή χρησιμεύει για να μην απενεργοποιηθεί η κινητή συσκευή όσο είναι συνδεδεμένη με Kiosk ή διακομιστή της Kodak Alaris.

Αυτόματες ειδοποιήσεις για προωθητικές ενέργειες

Μοναδικό αναγνωριστικό ανά Εφαρμογή της Alaris για τη συσκευή σας

Χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων από μια Εφαρμογή της Alaris στη συσκευή σας ακόμη και όταν δεν εκτελείται η εν λόγω Εφαρμογή.

Ανάγνωση κατάστασης τηλεφώνου

Μη αναστρέψιμος κατακερματισμός του αριθμού IMEI του αναγνωριστικού της συσκευής σας με κρυπτογράφηση SHA512 για τη δημιουργία ενός μοναδικού αναγνωριστικού. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή για να προσδιορίσουμε από ποια συσκευή προήλθαν τα δεδομένα.

Η άδεια αυτή χρησιμεύει για να αξιολογήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή της Alaris.

 

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται όταν εγκαθιστάτε Εφαρμογές Συνεργατών
 2. Όταν εγκαθιστάτε μια Εφαρμογή Συνεργάτη, η Kodak Alaris δεν συλλέγει πληροφορίες. Για να εξακριβώσετε ποιες πληροφορίες συλλέγει ο κάθε συνεργάτης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου κάθε Εφαρμογής Συνεργάτη χωριστά.

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται όταν δημιουργείτε ή παραγγέλλετε φωτογραφικό προϊόν μέσω Ίντερνετ
  • Όταν επεξεργάζεστε ένα φωτογραφικό προϊόν στη ροή των εργασιών εκτύπωσης, η Εφαρμογή της Alaris χρησιμοποιεί διακομιστή της Kodak Alaris. Στην κινητή σας συσκευή αποθηκεύεται τοπικά ένα αναγνωριστικό συνόδου της Kodak Alaris ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε την εργασία σας σε φωτογραφικά προϊόντα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτές διαγράφονται αν επανεκκινήσετε την εφαρμογή. Οι πληροφορίες για τη σύνοδο διαγράφονται μετά την υποβολή της παραγγελίας.
  • Όταν βρίσκεστε στο στάδιο επεξεργασίας ενός φωτογραφικού προϊόντος, αποστέλλονται στην Kodak Alaris και οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με καθεμία από τις επιλεγμένες εικόνες: η φωτογραφική εικόνα και οι συσχετισμένες της ετικέτες που περιέχονται στο αρχείο της εικόνας. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται προσωρινά από την Kodak Alaris και ύστερα διαγράφονται αν περάσουν 2 ημέρες χωρίς να συνεχίσετε τη δραστηριότητα ή όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξανά την Εφαρμογή της Alaris. Όταν εκτυπώνετε ένα φωτογραφικό προϊόν, αυτή η πληροφορίες αποθηκεύεται προσωρινά στο Kodak Alaris για να υποστηρίξει την τρέχουσα παραγγελία σας και να σας δώσει τη δυνατότητα να επαναλάβετε την ίδια παραγγελία στον μέλλον. Διαγράφεται μετά από 30 ημέρες. Όταν αποθηκεύετε και κοινοποιείτε κάποιο φωτογραφικό προϊόν, οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται προσωρινά από την Kodak Alaris και ύστερα διαγράφονται όταν διαγράψετε το φωτογραφικό προϊόν που αποθηκεύσατε και κοινοποιήσατε.
  • Όταν υποβάλλετε κάποιο φωτογραφικό προϊόν προς εκτύπωση, η Εφαρμογή της Alaris ίσως ζητήσει πληροφορίες για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Στα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλ-ταχ. σας. Τα εν λόγω δεδομένα θα συσχετιστούν με την παραγγελία σας για φωτογραφικά προϊόντα και ύστερα θα διαγραφούν 6 μήνες αφότου ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί η παραγγελία.
  • Κατά τη χρήση Εφαρμογών Συνεργατών, η Kodak Alaris συλλέγει τις εικόνες και πληροφορίες και δεδομένα για κάθε παραγγελία. Στα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλ-ταχ. σας. Τα εν λόγω δεδομένα θα συσχετιστούν με την παραγγελία σας για φωτογραφικά προϊόντα και ύστερα θα διαγραφούν 6 μήνες αφότου ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί η παραγγελία.
 1. Πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται όταν δημιουργείτε λογαριασμό
  • Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να απαιτείται η εγγραφή σας για λογαριασμό στην Alaris, π.χ. αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που σας παρέχουμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την εγγραφή σας ίσως σας ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες, π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση ηλ-ταχ., τον αριθμό τηλεφώνου ή τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας σας. Επίσης, ίσως σας ρωτήσουμε αν θέλετε να δημιουργήσετε δημόσια ορατό προφίλ στο οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνεται το όνομά σας και το οποίο θα σας επιτρέπει να καθορίζετε ποιες φωτογραφίες θέλετε να κοινοποιείτε όπως και κάποιο κείμενο που ενδέχεται να προσθέσετε.
  • Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται επίσης να σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε λογαριασμό χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων, π.χ. συνδέοντας τον λογαριασμό σας στο Facebook με τις υπηρεσίες μας, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πληροφορίες από τον λογαριασμό σας στο Facebook, π.χ. τους φίλους ή τις επαφές, την εικόνα του προφίλ, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο ή άλλες πληροφορίες που έχουν σχέση με το προφίλ σας και όσες άλλες πληροφορίες έχετε επιλέξει για κοινή χρήση με «όλους» στο Facebook (ή σε άλλη παρόμοια πλατφόρμα τρίτων). Οι πληροφορίες που παίρνουμε από υπηρεσίες τρίτων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις σας για τον λογαριασμό/το απόρρητό σας στις υπηρεσίες αυτές και τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων οπότε μην παραλείπετε να ανατρέχετε στις πολιτικές αυτές και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σας με βάση τις προτιμήσεις σας.
  • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν δημιουργείτε λογαριασμό:
   • για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες μας που θα καλύπτουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις
   • για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κοινής χρήσης των υπηρεσιών μας (όπου είναι διαθέσιμες) και να διαδράτε με άλλους χρήστες
   • για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέγετε ποια άτομα θα επιτρέπετε να σας ακολουθούν (αν χρησιμοποιείτε κάποιες από τις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που παρέχουμε) και να μπορείτε να ακολουθείτε άλλους
   • για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις και στα αιτήματά σας
   • για τη διαχείριση της παραγγελίας σας
   • για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS (αφού προηγουμένως πάρουμε τη συγκατάθεσή σας όποτε απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).
 1. Πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες παρέχουμε
 2. Οι λογαριασμοί στην Alaris ενδέχεται να περιλαμβάνουν δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που θα σας επιτρέψουν να μοιραστείτε κείμενο και εικόνες με άλλα άτομα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε το εν λόγω περιεχόμενο. Μόνο όσοι παρακολουθούν το προφίλ σας θα μπορούν να δουν το περιεχόμενο που μοιράζεστε μέσω των δυνατοτήτων αυτών. Οι γνωστοί σας μπορούν να παρακολουθούν το προφίλ σας με τους εξής τρόπους: (α) για λογαριασμούς που έχετε καθορίσει ως ιδιωτικούς, θα χρειαστεί να εγκρίνετε κάθε αίτημα ακολούθων ή (β) αν δεν έχετε καθορίσει τον λογαριασμό σας ως ιδιωτικό, θα μπορεί να σας ακολουθεί όποιος εκτελεί αναζήτηση με βάση το όνομα που παρουσιάζεται στο προφίλ σας ή τη διεύθυνση ηλ-ταχ. σας.

  Οι ακόλουθοί σας θα μπορούν να δουν:

  1. Το όνομα που παρουσιάζεται στο προφίλ σας (συνήθως το μικρό όνομα/επώνυμό σας)
  2. Την εικόνα του προφίλ σας (αν έχετε επιλέξει εικόνα ως χρήστης)
  3. Τους ακολούθους σας και όσους ακολουθείτε εσείς
  4. Τα κοινόχρηστα ψηφιακά στοιχεία σας
  5. Οι ακόλουθοί σας δεν θα μπορούν να δουν διεύθυνση ηλ-ταχ., στοιχεία πληρωμών και διευθύνσεις αποστολής.

  Θα σεβαστούμε τις επιλογές σας όσον αφορά τον περιορισμό της κοινής χρήσης ή τις ρυθμίσεις για την ορατότητα των στοιχείων σας στον λογαριασμό σας στην Alaris και πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τις ρυθμίσεις σας για το απόρρητό σας, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αν θα επιτρέψετε σε άλλα άτομα να μπορούν να δουν τον λογαριασμό σας στην Alaris.

  Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που παρέχουμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αποθηκεύουμε και θα επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε μια λύση αποθήκευσης σε νέφος (καθώς και σε διακομιστές τους οποίους διαχειρίζονται οι τρίτοι παροχείς των υπηρεσιών μας για λογαριασμό μας) και εμείς και οι θυγατρικές μας εταιρείες θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε και όπως χρειαστεί κατά περίσταση για τεχνικές εργασίες, διασφάλιση ποιότητας ή σε σχέση με θέματα υποστήριξης πελατών. Αν και για τους σκοπούς αυτούς ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας άτομα από χώρες στις οποίες δεν προβλέπεται το επίπεδο προστασίας που θεωρείται επαρκές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εφαρμόζουμε τις ενδεδειγμένες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τις Εφαρμογές της Alaris και πώς χρησιμοποιούνται
  • Κατά την εγκατάσταση ίσως ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την ιχνηλάτηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή της Alaris. Τα δεδομένα αυτά θα καταγράφονται με τη μορφή cookie και ιστοφάρων. Χρησιμοποιούμε τη Localytics, μια ιστοπαγή υπηρεσία ανάλυσης, για την ιχνηλάτηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές της Alaris. Αν δεν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τα cookie επιδόσεων για την ιχνηλάτηση της χρήσης, η λειτουργία αναλυτικών στοιχείων δεν θα συλλέξει πληροφορίες.
  • Cookie: Τα cookie είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται από την Εφαρμογή της Alaris στην κινητή συσκευή σας για τους σκοπούς που καθορίζονται παρακάτω.
  • Τα «απολύτως απαραίτητα cookie» της Kodak Alaris χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως εξής:

   • για τη διαχείριση και την παρουσίαση των πληροφοριών της τοποθεσίας και των εικόνων που παρουσιάζονται στον υπολογιστή σας∙
   • για την παροχή πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν∙ και
   • για τη διαχείριση εικόνων που είναι συσχετισμένες με φωτογραφικά προϊόντα, όπως σε μια οθόνη καλαθιού αγορών.

   Οι Εφαρμογές μας της Alaris χρησιμοποιούν τη Localytics, μια ιστοπαγή υπηρεσία ανάλυσης. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η υπηρεσία Localytics χρησιμοποιεί «cookie επιδόσεων» που είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στην κινητή συσκευή σας για να βοηθήσουν την Εφαρμογή της Alaris να αναλύει πώς τη χρησιμοποιούν οι χρήστες. Οι πληροφορίες που θα προέρχονται από το cookie και θα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή της Alaris App θα μεταδίδονται στη Localytics η οποία και θα τις αποθηκεύει σε διακομιστές στις ΗΠΑ, χώρα που δεν παρέχει το επίπεδο προστασίας το οποίο θεωρείται επαρκές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, εφαρμόζουμε τις ενδεδειγμένες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλίζουμε ότι η Localytics θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές μόνο για λογαριασμό της Kodak Alaris, ως φορέα εκμετάλλευσης της Εφαρμογής της Alaris, και μόνο με σκοπό να αξιολογεί το πώς χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή της Alaris, να συντάσσει εκθέσεις για τη δραστηριότητα της Εφαρμογής της Alaris και να παρέχει άλλες υπηρεσίες στην Εφαρμογή της Kodak Alaris όσον αφορά τη δραστηριότητά της και τη χρήση του Ίντερνετ.

   Ορισμένες εφαρμογές της Alaris χρησιμοποιούν και τη Fabric, μια ιστοπαγή υπηρεσία ανάλυσης της Twitter Inc. Η υπηρεσία αυτή μεταδίδει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Η υπηρεσία Fabric συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά και δεδομένα για κάθε περίπτωση κατάρρευσης του συστήματος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Alaris. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία σας και τις χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε την εφαρμογή.

   Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των υπηρεσιών Localytics και Fabric αποεπιλέγοντας την αντίστοιχη ρύθμιση στην οθόνη ρύθμισης της Εφαρμογής της Alaris.

  • Ιστοφάροι: Επίσης, τοποθετούμε μικρές «εικόνες gif για ιχνηλάτηση» ή «ιστοφάρους» σε πολλές από τις οθόνες των Εφαρμογών μας της Alaris. Με τη συγκατάθεσή σας χρησιμοποιούμε αυτούς τους ιστοφάρους σε συνδυασμό με τα cookie για να συλλέγουμε δεδομένα όσον αφορά τη χρήση των Εφαρμογών μας της Alaris, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται η ημερομηνία και η ώρα που τη χρησιμοποιείτε, οι χρησιμοποιούμενες οθόνες ή λειτουργίες, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος (π.χ. iOS ή Android) και το όνομα του τομέα του παροχέα υπηρεσιών Ίντερνετ του χρήστη (π.χ. Verizon). Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για χιλιάδες χρήσεις της Εφαρμογής της Alaris και αναλύονται συνολικά. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμεύουν, για παράδειγμα, στην ιχνηλάτηση των επιδόσεων της Εφαρμογής μας της Alaris.
 1. Κατά τη χρήση της δυνατότητας υποβολής παραγγελιών για φωτογραφικά προϊόντα στην πλατφόρμα WhatsApp
  • Περιγραφή και σκοπός της διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων
  • Με την υπηρεσία Kodak Alaris Chat & Print στην πλατφόρμα WhatsApp, η Kodak Alaris προσφέρει στους τελικούς πελάτες των συνεργατών της τη δυνατότητα να δίνουν παραγγελίες για φωτογραφικά προϊόντα στους συνεργάτες της μέσω της πλατφόρμας WhatsApp. Εφόσον οι τελικοί πελάτες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους με την αντίστοιχη δήλωση, μπορούν να επικοινωνούν με την Kodak Alaris μέσω του καναλιού τους στην πλατφόρμα WhatsApp και να στέλνουν εικόνες στους συνεργάτες της Kodak Alaris για επεξεργασία. Κατά τη μετάδοση εικόνων μέσω της WhatsApp στους συνεργάτες της Kodak Alaris, προσωπικά δεδομένα με τη μορφή των εικόνων ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το σύστημα της πλατφόρμας WhatsApp. Η Kodak Alaris και οι συνεργάτες της δεν μεταδίδουν οι ίδιοι προσωπικά δεδομένα στην πλατφόρμα WhatsApp (ούτε αριθμούς τηλεφώνων τελικών πελατών που καταρχήν τους δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Kodak Alaris αλλά είναι ήδη διαθέσιμοι στην πλατφόρμα WhatsApp και δεν στέλνουν από την Kodak Alaris στην πλατφόρμα WhatsApp εικόνες ή άλλα δεδομένα, π.χ. δεδομένα διευθύνσεων).

   Εφόσον ο τελικός πελάτης δηλώσει ότι δέχεται να επικοινωνήσουν μαζί του εκπρόσωποι της Kodak Alaris και των συνεργατών της μέσω της πλατφόρμας WhatsApp, σημαίνει ότι συμφωνεί για τη διαδρομή μετάδοσης με τους περιγραφόμενους κινδύνους. Η Kodak Alaris, ως κάτοχος της υπηρεσίας στην πλατφόρμα WhatsApp, δεν μπορεί να διαγράψει τον αριθμό τηλεφώνου που έχει μεταδοθεί από τον τελικό πελάτη. Η Kodak Alaris έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τις μεταδιδόμενες εικόνες εφόσον το ζητήσει ο τελικός πελάτης. Αλλιώς, οι μεταδιδόμενες εικόνες διαγράφονται αυτόματα μόλις περάσουν 7 ημέρες. Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της πλατφόρμας WhatsApp στην ιστοσελίδα https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#terms-of-service. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας WhatsApp Inc. στην ιστοσελίδα https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

   Κατά τη διαδικασία υποβολής παραγγελίες δεν μεταφέρονται άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω της πλατφόρμας WhatsApp. Φροντίστε να μην καταχωρίσετε προσωπικές πληροφορίες σας στην πλατφόρμα WhatsApp αν δεν σας ζητηθούν.

  • Νομική βάση, αντίταξη και διαγραφή
  • Η επικοινωνία μεταξύ του τελικού πελάτη και των συνεργατών της Kodak Alaris μέσω WhatsApp πραγματοποιείται με βάση τη ρητή συγκατάθεση του τελικού πελάτη για την εν λόγω διαδικασία μετάδοσης, με νομική βάση το Άρθρο 6, παρ. 1 α) του DSGVO/GDPR. Η Kodak Alaris δεν έχει καμία ανάμειξη στη μετάδοση δεδομένων προς την πλατφόρμα WhatsApp, στην αποθήκευση, στη διαγραφή και στη γενική επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων στην πλατφόρμα WhatsApp και από το σύστημα της πλατφόρμας αυτής.

  • Όσον αφορά την παραγγελία, οι συνεργάτες της Kodak Alaris υποβάλλουν σε επεξεργασία τα δεδομένα του τελικού πελάτη βάσει μιας σύμβασης και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6, παρ. 1 β) του DSGVO/GDPR. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διεκπεραίωσης των παραγγελιών οι συνεργάτες της Kodak Alaris διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα των τελικών πελατών στους χρησιμοποιούμενους παρόχους υπηρεσιών διεκπεραίωσης των παραγγελιών για φωτογραφικά προϊόντα. Τα δεδομένα για κάθε παραγγελία (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, δεδομένα πληρωμής και δεδομένα εικόνων) αποθηκεύονται για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παραγγελίας καθώς και για το ενδεχόμενο υποβολής παραπόνων και επαναληπτικών παραγγελιών στους συνεργάτες και ύστερα διαγράφονται. Η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα συστήματα των συνεργατών της Kodak Alaris θα είναι έως και 10 έτη, λόγω φορολογικών και εμπορικών νομικών υποχρεώσεων (αν δόθηκε παραγγελία). Η περίοδος αποθήκευσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους μετά την παραγγελία και τελειώνει 10 έτη αργότερα. Μόλις εκπνέει η εν λόγω περίοδος, θα διαγράφονται τα αντίστοιχα δεδομένα.
 1. Στοιχεία πληρωμών
  • Αν αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μέσω των Εφαρμογών της Alaris, κάποιες τρίτες εταιρείες διεκπεραίωσης πληρωμών (π.χ. η υπηρεσία PayPal) ενδέχεται να συλλέξουν τις πληροφορίες τιμολόγησης και τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζονται για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χρέωσης και εξόφλησης. Στις πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να περιλαμβάνονται η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλ-ταχ. και τα οικονομικά στοιχεία σας. Οι τρίτες εταιρείες που μας βοηθούν στην είσπραξη των πληρωμών επιτρέπεται να μας κοινοποιήσουν μη οικονομικά στοιχεία όσον αφορά τις αγορές σας, π.χ. το όνομά σας, τη διεύθυνση αποστολής και τα είδη που αγοράσατε, προκειμένου να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.
 1. Κοινοποίηση των πληροφοριών σας
 2. Δεν θα ενοικιάσουμε ούτε θα πωλήσουμε σε τρίτους τις προσωπικές πληροφορίες σας. Η Kodak Alaris επιτρέπεται να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες ως εξής:

  • Εταιρείες που εργάζονται για λογαριασμό μας: Συνάπτουμε συμβάσεις με άλλες εταιρείες στις οποίες αναθέτουμε την εκτέλεση λειτουργιών επιχειρηματικής υποστήριξης για λογαριασμό μας, στο πλαίσιο των οποίων ενδέχεται να απαιτείται περιορισμένη πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας. Ζητούμε από τις εταιρείες αυτές να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για την παροχή των συμβασιακών υπηρεσιών. Απαγορεύεται να μεταβιβάσουν τις πληροφορίες σε τρίτους αν δεν είναι απαραίτητο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Ως παραδείγματα αυτών των λειτουργιών επιχειρηματικής υποστήριξης μπορούμε να αναφέρουμε τη διεκπεραίωση παραγγελιών, την εξαργύρωση κουπονιών, την παροχή βραβείων και εκπτώσεων, τη διεξαγωγή ερευνών πελατών και τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε στη διάθεση επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών ορισμένες συγκεντρωτικές μη προσωπικές πληροφορίες.
  • Θυγατρικές εταιρείες της Kodak Alaris: Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες εταιρείες του ομίλου Kodak Alaris για τους σκοπούς επεξεργασίας, ανάλυσης ή αποθήκευσης των προσωπικών πληροφοριών σας ή για όποιον άλλο σκοπό χρειαστεί προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, με την απαίτηση να μην τις μεταβιβάσουν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ούτε να τις χρησιμοποιήσουν με τρόπο που θα αντιβαίνει στις ρητές επιλογές σας. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν μία από τις θυγατρικές μας εταιρείες κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε εμάς, δεν θα τις μεταβιβάσουμε σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ούτε θα τις χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που θα αντιβαίνει στις ρητές επιλογές σας.
  • Συνεργάτες Εφαρμογών της Kodak Alaris: Ενδέχεται να συνάψουμε συμφωνίες με προμηθευτές Εφαρμογών Συνεργατών ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε δυνατότητες με χρήση του δικτύου μας για την υλοποίηση φωτογραφικών υπηρεσιών. Αυτές οι Εφαρμογές Συνεργατών δημιουργούν φωτογραφικά προϊόντα και χρησιμοποιούν τις Kodak Photo Services για την παραγωγή των φωτογραφικών προϊόντων. Οι εν λόγω συνεργάτες μάς μεταβιβάζουν όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της παραγγελίας περιλαμβάνοντας όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλ-ταχ., πόρους της παραγγελίας και πληροφορίες για την παραγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η φωτογραφική υπηρεσία μας ενδέχεται να συλλέξει τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό του συνεργάτη και να του τις μεταβιβάσει. Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κάποιον συνεργάτη μας με την απαίτηση να μην τις μεταβιβάσει σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ούτε να τις χρησιμοποιήσει με τρόπο που θα αντιβαίνει στις ρητές επιλογές σας. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν ένας από τους συνεργάτες μας κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε εμάς, δεν θα τις μεταβιβάσουμε σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ούτε θα τις χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που θα αντιβαίνει στις ρητές επιλογές σας. Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου κάθε Εφαρμογής Συνεργάτη χωριστά.
  • Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Αν η επιχείρηση πωληθεί ή μεταβιβαστεί, η Kodak Alaris θα μεταβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες στον νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι ο νέος οργανισμός δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να σας παρέχει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που σας παρείχε η Kodak Alaris.
  • Επιβολή του νόμου: Η Kodak Alaris έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας για οιονδήποτε από τους εξής λόγους: συμμόρφωση προς οιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή οιαδήποτε εντολή δικαστηρίου, συνεργασία σε κρατικές έρευνες, συμβολή στην πρόληψη απάτης ή επιβολή ή προστασία των δικαιωμάτων της Kodak Alaris ή των θυγατρικών της εταιρειών.
  • Με τη συγκατάθεσή σας: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Kodak Alaris θα παίρνει τη ρητή συγκατάθεσή σας προτού κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε τρίτους. Για παράδειγμα, η Kodak Alaris έχει το δικαίωμα να κάνει προσφορές ή διαγωνισμούς από κοινού με τρίτους και θα σας ρωτάμε αν θέλετε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στον εκάστοτε τρίτο.
  • Σημειώστε ότι ορισμένες από τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, πάροχοι υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να έχουν ως έδρα περιοχές που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ωστόσο, όποτε προκύπτει η περίπτωση αυτή, θα παίρνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα έχουν την προστασία που προβλέπεται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου και το τοπικό εφαρμοστέο δίκαιο.

 1. Οι επιλογές σας για τη λήψη ειδοποιήσεων από εμάς
 2. Κατά τη χρήση μιας Εφαρμογής φωτογραφικών προϊόντων της Kodak Alaris ή μιας Εφαρμογής Συνεργάτη, η Kodak Alaris ενδέχεται να σας στείλει ηλ-μηνύματα ή άλλες ειδοποιήσεις για τις παραγγελίες σας και απαντήσεις σε ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο απαιτείται για την υλοποίηση της συμβασιακής σχέσης μας μαζί σας.

  Συν τοις άλλοις, ενδέχεται να κρίνουμε ότι θα είναι καλό να σας στείλουμε ηλ-μηνύματα για προωθητικές ενέργειες και άλλες ειδοποιήσεις μέσω της κινητής συσκευής σας με πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου Kodak Alaris που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, αλλά πάντα αφού προηγουμένως πάρουμε τη συγκατάθεσή σας όποτε απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των δηλώσεων συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει, αν υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή στέλνοντάς μας αντίστοιχο αίτημα στις διευθύνσεις που παρατίθενται στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας» την οποία θα βρείτε παρακάτω.

  Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε μηνύματα από το τμήμα μάρκετινγκ και να ανακαλέσετε οιεσδήποτε δηλώσεις συγκατάθεσης μας έχετε δώσει (αν υπάρχουν) για τη μελλοντική επικοινωνία μας μαζί σας στέλνοντάς μας σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας» την οποία θα βρείτε παρακάτω ή μέσω της σχετικής επιλογής την οποία σας προσφέρουμε στα τελευταία μηνύματα που σας στείλαμε.

 1. Πώς μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες σας
 2. Μπορείτε να ζητήσετε από την Kodak Alaris να διαγράψει όλα τα δεδομένα σας τα οποία έχει αποθηκεύσει μέσω της Εφαρμογής της Kodak Alaris ειδοποιώντας το γραφείο της εταιρείας μας που είναι αρμόδιο για θέματα απορρήτου. Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας» την οποία θα βρείτε παρακάτω. Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά το πώς θα ζητήσετε την αφαίρεση των δεδομένων σας από Εφαρμογές Συνεργατών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου κάθε Εφαρμογής Συνεργάτη χωριστά.

  Οι διαγραφόμενες πληροφορίες ενδέχεται να διατηρηθούν σε αντίγραφα ασφαλείας για έως και 100 ημέρες.

 1. Προστασία των πληροφοριών σας
 2. Η Kodak Alaris εφαρμόζει ποικίλα μέτρα διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής ασφάλειας για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Η Kodak Alaris διαθέτει πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που αφορούν ειδικά τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών. Στα πρότυπα αυτά περιλαμβάνονται ορισμένοι έλεγχοι για τη διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω Ίντερνετ.

  Οι υπάλληλοι της Kodak Alaris είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να κατανοούν τους ελέγχους και να συμμορφώνονται προς αυτούς. Επίσης, κοινοποιούμε στους υπαλλήλους μας τη Δήλωση απορρήτου, τις πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες μας. Ωστόσο, παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, πρέπει να παίρνετε και εσείς ανάλογα μέτρα. Συνιστούμε να παίρνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας κατά τη σύνδεσή σας στο Ίντερνετ. Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά το πώς προστατεύει τις πληροφορίες σας ο κάθε συνεργάτης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου κάθε Εφαρμογής Συνεργάτη χωριστά.

  Ενώ δυνάμεθα, βάσει τόσο της δικής μας διεθνούς παρουσίας όσο και αυτής των πωλητών μας, να αποθηκεύουμε και / ή να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διάφορες χώρες, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα δίκτυα που χρησιμοποιούμε μετέρχονται ενδεδειγμένων ασφαλιστικών δικλείδων ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και ότι τα δικαιώματα και τα σχετιζόμενα ένδικα μέσα είναι πάντα διαθέσιμα, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των δεδομένων σας.

 1. Διατήρηση της ορθότητας των πληροφοριών σας
 2. Μπορείτε να στείλετε ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση που παρατίθεται στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας» την οποία θα βρείτε παρακάτω για να ζητήσετε να γίνει κάποια αλλαγή στις πληροφορίες σας ή να σας σταλεί αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουμε συλλέξει ηλεκτρονικά. Για να προστατέψουμε το απόρρητό σας, απαιτείται η πιστοποίηση της ταυτότητάς σας. Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τη διόρθωση των πληροφοριών που ίσως έχει ο κάθε συνεργάτης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου κάθε Εφαρμογής Συνεργάτη χωριστά.

 1. Τα δικαιώματά σας
 2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας τις οποίες έχει αποθηκεύσει η Kodak Alaris και να ζητήσετε σχετική ενημέρωση και, όπως απαιτείται κατά περίσταση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε για νόμιμους λόγους επικαιροποίηση, διόρθωση, εξαγωγή και διάθεση ή διαγραφή των εν λόγω δεδομένων ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.  Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή σε περίπτωση που έχετε απορίες για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας με βάση την παρούσα Δήλωση απορρήτου, αποταθείτε στην Kodak Alaris με έναν από τους τρόπους που υποδεικνύονται στην παρακάτω ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

 1. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
 2. Αν χρειαστείτε πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά το απόρρητό σας κατά τη χρήση Εφαρμογής της Kodak Alaris, Εφαρμογής Συνεργάτη ή ιστοτόπου της Kodak Alaris, επικοινωνήστε μαζί μας ταχυδρομικά στις εξής διευθύνσεις:

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  Attn: Data Privacy Office

Ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλ-ταχ.:DPO@kodakalaris.com


 


Το γραφείο Απορρήτου Δεδομένων (Data Privacy) της Kodak Alaris θα συνεργαστεί μαζί σας για την επίλυση κάθε θέματος που σας απασχολεί όσον αφορά την παρούσα Δήλωση.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται προς το EU-U.S. Privacy Shield Framework (Πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για ασπίδα προστασίας απορρήτου) όπως έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρεία έχει πιστοποιήσει ότι τηρεί πιστά τις Privacy Shield Privacy Principles (αρχές ασπίδας προστασίας απορρήτου) με βάση τη δήλωση απορρήτου, την επιλογή, την ευθύνη για περαιτέρω διαβίβαση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα των δεδομένων και τον περιορισμό των σκοπών, την πρόσβαση και τους πόρους, την επιβολή και την υπευθυνότητα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Privacy Shield και να δείτε την πιστοποίηση της Εταιρείας, επισκεφτείτε τον τον ιστότοπο Privacy Shield.

Η Εταιρεία επίσης συμμετέχει στα προγράμματα Privacy Shield και Safe Harbor της Direct Marketing Association (DMA). Περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://thedma.org/resources/compliance-resources/privacy-shield-safe-harbor-guide/ Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να γραφτούν στην DMA Privacy Shield Line και/ή να επικοινωνήσουν με άλλο τρόπο μαζί της στη διεύθυνση:

DMA

 Privacy Shield Line 
 1615 L Street NW, Suite 1100 
 Washington, DC 20036
 USA

Όπως εξηγείται περαιτέρω στις Privacy Shield Principles, θα τεθεί επίσης στη διάθεσή σας μια επιλογή δεσμευτικής διαιτησίας προκειμένου να διευθετηθούν τα υπόλοιπα παράπονα που δεν μπορούν να επιλυθούν με άλλους τρόπους.

Η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση απορρήτου δημοσιεύοντας ανακοίνωση για την επικαιροποιημένη έκδοση στις σελίδες της βοήθειας για τον ιστότοπό μας.

© 2021 Kodak Alaris Inc. Τα εμπορικά σήματα Kodak και Kodak Moment και η εμπορική εικόνα των προϊόντων Kodak χρησιμοποιούνται με ειδική άδεια της Eastman Kodak Company.